Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců MU
(účinný před 5. 1. 2018)

Tento Řád se uplatňuje pro výběrová řízení započatá před 5. 1. 2018, kdy vešel v účinnost nový Řád vyběrového řízení Masarykovy univerzity.

 

(ve znění účinném od 1. ledna 1999)

Verze ke stažení (PDF)

Článek 1
Obecná ustanovení

(1) Podle § 17 a 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen “zákon") vydávám Řád výběrového řízení pro akademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (dále jen “řád").

(2) Tento řád se vztahuje na:

a) profesory, docenty, odborné asistenty, asistenty a lektory

b) vědecké, výzkumné a vývojové pracovníky podílející se na pedagogické činnosti.

(3) Výběrovým řízením se pro účely tohoto řádu rozumí řízení, v němž jsou na základě předem stanovených podmínek zjišťovány předpoklady uchazečů pro práci na konkrétní pracovní funkci.

Článek 2
Vyhlašovatel výběrového řízení

(1) Výběrové řízení vyhlašují rektor nebo děkani fakult (dále jen “vyhlašovatel"). Na Lékařské fakultě je na místa vedoucích klinik spoluvyhlašovatelem výběrového řízení ředitel příslušné fakultní nemocnice.

(2) Vyhlášení výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce Masarykovy univerzity v Brně (dále jen "MU") nebo příslušné fakulty, příp. dalšího pracoviště a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností.

(3) V textu vyhlášení výběrového řízení musí být určeny podmínky, které má uchazeč plnit, aby mohla být jeho přihláška přijata.

(4) Lhůta pro podání přihlášek je nejméně 30 dnů od zveřejnění v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností. Vyhlašovatel může stanovit více postupných termínů pro podávání přihlášek.

Článek 3
Komise pro výběrové řízení

(1) Do konce lhůty pro podání přihlášek jmenuje vyhlašovatel komisi pro výběrové řízení a jejího předsedu. Členem, případně předsedou komise, může být i sám vyhlašovatel. Vyhlašovatel může jmenovat i stálou komisi pro výběrové řízení, která může být ad hoc doplňována v souladu s čl. 3 odst. 2.

(2) Komise musí být nejméně pětičlenná a počet členů musí být lichý. Členy mohou být akademičtí pracovníci MU i odborníci, kteří působí mimo univerzitu. Vyhlašovatel je povinen dbát, aby členové komise byli odborně zdatní a morálně bezúhonní. Komisi nezbavuje usnášeníschopnosti absence některého člena, která způsobí sudý počet přítomných. Komise je způsobilá jednat za přítomnosti nejméně tří členů, včetně předsedy; vždy však musí jít o nadpoloviční většinu všech členů komise.

Článek 4
Příprava výběrového řízení

(1) Seznam všech přihlášených uchazečů se na deset dnů zveřejní na úřední desce MU nebo příslušné fakulty, případně na dalším pracovišti. V této době se mohou k přihlášeným uchazečům vyjadřovat jednotlivci i právnické osoby.

(2) Došlá vyjádření použije komise při celkovém posuzování uchazečů.

Článek 5
Průběh výběrového řízení

(1) Vlastní výběrové řízení by mělo být zásadně zahájeno do jednoho měsíce po skončení lhůty pro příjem přihlášek a uzavřeno do šesti týdnů od stejného termínu.

(2) Pokud to náročnost výběrového řízení vyžaduje, může probíhat v několika kolech.

(3) Předseda komise má právo vyřadit přihlášky, které evidentně nesplňují podmínky výběrového řízení. O vyřazení informuje dodatečně komisi. Sporné případy ponechá na rozhodnutí celé komise.

(4) Předseda komise může rozhodnout, zda se výběrové řízení uskuteční za osobní účasti uchazeče nebo bez ní.

(5) Při rozhodování o uchazečích, kteří splňují podmínky výběrového řízení, vychází komise z předložených písemných materiálů, případně z osobního pohovoru s uchazeči.Při obsazování míst docentů a profesorů jsou uchazeči povinni pronést veřejnou přednášku. Všichni zaměstnanci MU jsou povinni na požádání poskytnout komisím pro výběrové řízení potřebnou odbornou pomoc.

(6) O úspěšnosti a pořadí uchazeče rozhoduje komise veřejným hlasováním, jehož výsledek je součástí zápisu.

(7) Komise nejdříve rozdělí hlasováním uchazeče na ty, co ve výběrovém řízení uspěli, a na ty, co neuspěli. Z úspěšných uchazečů opět hlasováním sestaví pořadí, přičemž na první pozici je nejvhodnější uchazeč.

(8) K přijetí rozhodnutí o každém uchazeči je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise. Do počtu členů komise se zahrnuje i předseda. Nezíská-li žádný z uchazečů nadpoloviční většinu hlasů, rozhoduje komise ve druhém kole mezi dvěma uchazeči s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole. Získají-li ve druhém kole oba uchazeči polovinu hlasů, rozhoduje předseda komise.

(9) Komise může také rozhodnout, že žádný z uchazečů není vhodný pro obsazované místo.

(10) O jednání komise se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové komise. Zápis je důvěrný, členové komise jsou vázáni mlčenlivostí.

(11) Vyhlašovatel uzavře výběrové řízení rozhodnutím o přijetí, či nepřijetí do pracovněprávního vztahu. Při uzavření pracovněprávního vztahu s konkrétním uchazečem není vázán pořadím, které z úspěšných uchazečů sestavila komise. Není-li vhodný uchazeč, rozhodne o opakování výběrového řízení nebo o jiném řešení.

(12) Vyhlašovatel oznámí písemně všem uchazečům výsledek výběrového řízení, a to do deseti dnů po uzavření výběrového řízení. Současně tento výsledek zveřejní na úřední desce, bez uvedení počtu hlasů.

(13) Vyhlašovatel může v období jednoho roku po skončení výběrového řízení přijímat do pracovního poměru úspěšné uchazeče bez dalšího výběrového řízení.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Administrativní agendu spojenou s výběrovým řízením zabezpečují personální útvary ve spolupráci s příslušnými součástmi.

(2) Tento řád se přiměřeně použije pro obsazení zejména těchto pracovních funkcí:

a) kvestora a tajemníků fakult

b) ředitelů účelových zařízení

c) vedoucích celoškolských pracovišť

d) vedoucích útvarů rektorátu a fakult.

(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem MU dne 14. prosince 1998.

(4) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona ode dne registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

(5) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace podle odstavce 4.

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., v. r.
rektor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info