Stipendia

Na Masarykově univerzitě jsou vyplácená stipendia rozdělena na následující druhy:

Stipendia jsou studentům poskytována především v rámci stipendijních programů, vyhlašovaných nejčastěji jednotlivými fakultami. Stipendijní řád Masarykovy univerzity umožňuje fakultám (a dalším pracovištím MU) vyhlašovat stipendijní programy na podporu studentů v rámci různých aktivit souvisejících se studiem, pokud jsou tyto aktivity v souladu s celkovým záměrem fakulty a celé Masarykovy univerzity. Jednotlivá pracoviště MU přesně stanoví podmínky pro přiznání stipendia.

Přehled stipendijních programů fakult naleznete zde:

Stipendijní programy fakult

Číslo účtu

Studentovi je stipendium převedeno výhradně na bankovní účet. Z toho důvodu je nutné vyplnit v autentizované části Informačního systému číslo bankovního účtu, na který mu bude výplata stipendia poslána. Tento bankovní účet musí být veden u banky v České republice a v české měně.

Stipendium na podporu ubytování (ubytovací stipendium)

Studentům Masarykovy univerzity může být za předpokladu splnění podmínek stanovených v čl. 8 Stipendijního řádu MU přiznáno stipendium na podporu ubytování. Toto stipendium vyplácí MU ve dvou stipendijních obdobích, která trvají vždy od 1. ledna do 30. června a od 1. července do 31. prosince.

Pro přiznání stipendia je nezbytně nutné, aby student/ka potvrdil/a splnění podmínek pro přiznání stipendia na podporu ubytování (dříve podání žádosti). Podmínky se ověřují na základě údajů z celostátní matriky studentů, forma, náležitosti, výše stipendia a lhůta pro potvrzení splnění podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia je stanovena Opatřením MU č. 5/2017.

Studenti potvrzují splnění podmínek elektronicky v Informačním systému MU v podzimním semestru v termínu od 20. října do 20. listopadu, v jarním semestru od 1. do 30. dubna. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia studenti zkontrolují, příp. aktualizují adresu svého trvalého bydliště zadanou v IS MU.

Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí tohoto stipendia je studentům doručeno prostřednictvím IS MU v nejbližších dnech po ukončení období pro potvrzení splnění podmínek, výplata stipendia probíhá v termínu stanoveném Opatřením rektora vydanému ke konkrétnímu stipendijnímu období. Stipendium je odesláno na účet, který má student uvedený v IS MU (viz výše).

Zmeškání lhůty pro potvrzení splnění podmínek pro přiznání tohoto stipendia nelze prominout, proto také není možné stipendium vyplatit zpětně. Nelze ani proplatit poměrnou část stipendia, pokud je studium ukončeno v průběhu semestru před vydáním rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia.

V případě, že se student domnívá, že IS MU jeho nárok na stipendium na podporu ubytování vyhodnocuje chybně, má možnost obrátit se v době sběru žádostí na Studijní odbor RMU (ivankova@rect.muni.cz).

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (sociální stipendium)

Masarykova univerzita vyplácí oprávněným studentům stipendium v případě tíživé sociální situace studenta za podmínek stanovených v § 91 odst. 3 zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a v Opatření MU č. 6/2017. Toto stipendium je nazýváno také sociálním stipendiem. Stipendium se přiznává na deset měsíců v akademickém roce, měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

Studenti potvrzují splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia elektronicky v Informačním systému MU jednou za akademický rok v termínu od 1. do 20. listopadu. Stipendium je studentovi přiznáno až poté, co potvrdí splnění podmínek a na studijní odbor RMU doručí potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, ve kterém příslušný orgán státní sociální podpory potvrdí, že student má v celém stipendijním období nebo v jeho části nárok na přídavek na dítě, a že příjem za třetí kalendářní čtvrtletí roku, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50. Druhou zákonnou podmínkou pro přiznání sociálního stipendia je studium ve standardní době studia.

Rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia je studentům zasláno elektronicky prostřednictvím IS MU začátkem prosince. První splátku stipendia za měsíce říjen - prosinec obdrží studenti po nabytí právní moci rozhodnutí, tedy po 30 dnech od doručení rozhodnutí nebo poté, co se student vzdá práva na odvolání proti rozhodnutí.

Další splátky následují vždy koncem každého měsíce. Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta lze přiznat i zpětně, avšak pouze po dobu platnosti „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, potvrzení splnění podmínek v tomto případě provádí Studijní odbor RMU na žádost studenta. „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ má platnost po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován.

Upozornění:

  • Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu,
  • standardní doba studia je pro bakalářské obory 3 roky, pro magisterské 5 let, pro magisterské navazující obory 2 roky, pro doktorské 4 roky,
  • do standardní doby studia se započítává i doba studia oborů ukončených jinak než řádně (např. pokud student v prvním bakalářském oboru odstudoval 7 měsíců, studium ukončil a nyní studuje 2 roky a 6 měsíců ve druhém bakalářském oboru, překračuje standardní dobu studia o 1 měsíc),
  • pokud IS hlásí, že nelze potvrdit splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia, protože k určitému datu student překračuje standardní dobu studia, lze splnění podmínek potvrdit do dne předcházejícího tomuto datu. Např. IS napíše, že splnění podmínek nelze potvrdit, protože student od 15. 7. překračuje standardní dobu studia, v tom případě lze potvrdit splnění podmínek do 14. 7.

Potvrzení splnění podmínek pro přiznání sociálního stipendia v době 1. - 20. 11.:

  • Student doloží originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ na adresu: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. Obálku opatří heslem: „Sociální stipendium“ a přímo na dokument napíše UČO a telefonní kontakt.
  • Zároveň student potvrdí splnění podmínek pro přiznání stipendia elektronicky v IS MU na adrese: https://is.muni.cz/auth/stipendia/soc_stip_zadosti.pl. Zde pak může žadatel také sledovat, jestli již byla jeho žádost potvrzena.

Stipendia na podporu ubytování (ubytovací stipendia) a stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (sociální stipendia) jsou administrována Studijním odborem RMU.

Stipendijní program na podporu humanitárních aktivit

Stipendijní program rektora MU na podporu humanitárních aktivit realizovaných studenty MU je stanoven Opatřením rektora č. 8/2015. Účelem stipendijního programu je přiznání stipendií v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách Masarykovou univerzitou (dále jen „MU“). Smyslem stipendijního programu je podpora studentů MU, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit, založených na principu dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané MU.

Podporovány mohou být zejména takové formy aktivit, které jsou vykonávány ve spolupráci s partnery MU, či prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (např. Červený kříž, Člověk v tísni apod.), či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství, resp. další vhodné aktivity, směrem k osobám v tíživé životní situaci tam, kde student sám, bez nároku na odměnu, dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity. Podpořit lze rovněž aktivity realizované v rámci studijních programů, jako jsou odborné stáže či praxe ve výše uvedených organizacích.

Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici v Dokumentovém serveru.

Žádosti včetně odůvodnění a doložených dokladů prokazujících náklady jsou podávány prostřednictvím Informačního systému MU vložením do příslušné části aplikace v Dokumentovém serveru. Žadatel současně zašle svou žádost na emailovou adresu prorektora pro záležitosti studentů (prorektor.soc@muni.cz).

Stipendijní program rektora MU

Stipendijní program rektora MU je stanoven Opatřením rektora č. 8/2012. Účelem stipendijního programu je zajistit přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách Masarykovou univerzitou (dále jen „MU“) podle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách. Smyslem stipendijního programu je podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně Masarykovy univerzity. Tyto aktivity mají vazbu zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu strategických cílů a rozvoje hodnot MU a reprezentaci univerzity (v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné).

Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici v Dokumentovém serveru.

Vyplněný formulář je nutné vložit opět do dokumentového serveru, do složky s názvem „Žádosti o přiznání stipendia do …“.

Sběr žádostí v roce 2018 bude probíhat do 28. 2., 15. 5. a do 15. 10.

Zprávy o stipendiích vyplacených v roce 2017