Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v knihovním systému

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) informuje Masarykova univerzita subjekty údajů, tj. osoby registrované v knihovním systému MU, o okolnostech, za jakých jsou zpracovávány jejich osobní údaje v rámci služeb knihovního systému MU.

Správce údajů

Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,
ID schránky: 9tmj9e4.

Informace o zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na stránce Ochrana osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity je Iva Zlatušková,

 • e-mail: poverenec@muni.cz,
 • telefon: +420 549 491 030 (kancelář), +420 603 289 580 (mobilní).

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv.

Účel zpracování údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům a informování uživatelů o těchto službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu.

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Masarykova univerzita zpracovává osobní údaje zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity a ostatních uživatelů, kteří provedli registraci ke knihovním službám MU.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

 • kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mailové adresy, případně telefonní čísla),
 • identifikátory uživatele (UČO, číslo čárového kódu a čipu univerzitních čipových karet),
 • vztah uživatele vůči MU (student, zaměstnanec, externista atd.),
 • historie a aktuální stav závazků uživatele vůči knihovnám MU (požadavky, výpůjčky, rezervace, poplatky).

Právní důvod pro zpracování údajů

Knihovny MU zpracovávají osobní údaje uživatelů na základě smlouvy o poskytování služeb v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Předávání osobních údajů

Správce osobních údajů nepředává zpracovávané osobní údaje z knihovního systému MU třetím osobám, do zahraničí či mezinárodním organizacím.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje nejvýše 24 měsíců od skončení smlouvy a vypořádání všech závazků subjektu údajů vůči MU. Poté jsou osobní údaje mazány (jméno, kontaktní údaje na uživatele atd.), resp. anonymizovány (historie výpůjček knihovních jednotek pro statistické účely atd.).

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob. Přístup k osobním údajům je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje v elektronické podobě knihovny MU uchovávají v automatizovaném knihovním systému. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění pracovních úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Práva subjektu údajů

Přístup ke svým osobním údajům má uživatel po přihlášení ke svému osobnímu účtu v knihovním systému MU.

Subjekt údajů má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům za naplnění předpokladů ust. čl. 15 obecného nařízení
 • požadovat jejich opravu nebo výmaz za naplnění předpokladů ust. čl. 16 a 17 obecného nařízení
 • požadovat omezení zpracování za naplnění předpokladů ust. čl. 18 obecného nařízení
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby za naplnění předpokladů ust. čl. 21 obecného nařízení.

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení vůči správci,
a to buď

 • písemnou žádostí s úředně ověřeným podpisem nebo na základě úředně ověřené plné moci, zaslanou na adresu: Masarykova univerzita, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, nebo
 • zasláním žádosti do datové schránky Masarykovy univerzity: 9tmj9e4, nebo
 • zasláním žádosti formou e-mailové zprávy z institucionální elektronické adresy MU na adresu: poverenec@muni.cz, nebo
 • zasláním žádosti formou e-mailové zprávy opatřené alespoň uznávaným elektronickým podpisem na adresu: poverenec@muni.cz.

Informace pro subjekty údajů k uplatnění jejich práv jsou k dispozici na úřední desce na stránce Uplatnění práv subjektů údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
ID datové schránky: qkbaa2n,
telefonní číslo: +420 234 665 111,
webové stránky: www.uoou.cz,
elektronická adresa: posta@uoou.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info