Dějiny umění

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studium dějin umění vám nabízí možnost porozumět vizuálním objektům v širokém tematickém i časovém rozpětí od pozdní antiky do současnosti. Naučí vás pochopit nejen rozličné dobové formy a funkce uměleckých děl, ale také chápat jejich politický, kulturní a sociální přesah.

Hlavním cílem dvouletého navazujícího magisterského studia je všestranné rozšíření a prohloubení znalostí získaných v bakalářském studiu. Studium je proto koncipováno tak, aby vám nabídlo nejen rozšířený komplexní pohled na sféru umění a vizuální kultury jako takové, ale aby vám umožnilo též prohloubit si vlastní odbornou specializaci při řešení aktuálních výzkumných otázek.

Stěžejním posláním tohoto studijního programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v oborech v široké oblasti profesních pozic v umělecké, kulturní a vědecké sféře se zájmem o samostatnou odbornou práci v oboru. Proto je položen rovněž důraz na získávání klíčových znalostí a kompetencí pro práci s uměleckými díly v praktickém provozu kulturních institucí (kurátorství, památková péče, znalectví, žurnalistika).

Dalším z důležitých cílů studia je schopnost komunikovat výsledky badatelské práce při výzkumných pobytech a rozšiřování jazykových kompetencí.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete si rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského programu dějin umění nebo příbuzných uměnovědných oborů?
  • Zajímá vás práce v památkové péči, muzeích a galeriích, aukčních síních nebo v kulturních redakcích?
  • Chcete se věnovat vlastnímu odbornému výzkumu v oboru dějin umění?
  • Chcete se naučit kriticky pracovat s informačními zdroji, analyzovat a originálně interpretovat zvolené umělecké dílo, prezentovat atraktivní formou výsledky svého zkoumání?

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia se nenabízí.

Artibus atque historiae. „Zasvěceno umění a jeho dějinám.“

Praxe

Velký důraz se klade zejména na výuku prakticky uplatnitelných analytických a metodických kompetencí „před originály“ s ohledem na potřeby praxe v oblastech muzejní a galerijní praxe, znalectví, památkové péče či umělecké kritiky a žurnalistiky.

Pomůžeme vám rozvinout schopnosti samostatné analýzy a prezentace uměleckých děl prostřednictvím odborných stáží a praxí v domácích i zahraničních odborných institucích, v rámci specializovaných exkurzí a skrze všestrannou podporu individuální tvůrčí a odborné činnosti studentů.

Chcete vědět víc?

http://dejinyumeni.phil.muni.cz

Uplatnění absolventů

Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících nejen komplexní znalosti daného oboru, ale především schopnost praktické aplikace metodických, analytických a prezentačních dovedností při práci s uměleckými díly.

Takové profese nalezneme zejména v odborných v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích. Díky získaným znalostem a dovednostem ze studia se můžete uplatnit rovněž v obchodě s uměním a starožitnostmi, ve sféře turistického ruchu či v publicistice a v médiích.

Absolutorium dějin umění vám kromě uplatnění se ve světě umění nabízí rozvoj individuálních intelektuálních a praktických znalostí a schopností, které mohou být využity v řadě dalších zaměstnání.

V současném světě, kde vizuální kultura hraje mnohem větší a významnější roli a umění porozumět a vysvětlovat ji se stává společensky prvořadým úkolem, můžete své kompetence uplatnit rovněž ve výuce a zprostředkování výtvarného umění, při jeho prezentaci a propagaci a v řadě dalších oborů.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Motivační dopis a ústní zkouška ze znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky (hlavní tematické okruhy: architektura; středověk; raný novověk; moderní umění po současnost) – základní okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou zveřejněny na webové stránce Semináře dějin umění. Důraz bude kladen na vizuální kompetence uchazečů, tedy schopnost smysluplně a erudovaně pracovat s obrazovým materiálem a jeho výkladem. Předpokládá se schopnost předložit projekt magisterské diplomové práce.

Motivační dopis vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 15. prosince. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopisu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia dějin umění na FF MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku v mezích klasifikačního stupně A – C mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Web Semináře dějin umění.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských programů.

Předmět přijímací zkoušky: Motivační dopis a ústní zkouška ze znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky (hlavní tematické okruhy: architektura; středověk; raný novověk; moderní umění po současnost) – základní okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou zveřejněny na webové stránce Semináře dějin umění. Důraz bude kladen na vizuální kompetence uchazečů, tedy schopnost smysluplně a erudovaně pracovat s obrazovým materiálem a jeho výkladem. Předpokládá se schopnost předložit projekt magisterské diplomové práce.

Motivační dopis vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopisu uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia dějin umění na FF MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku v mezích klasifikačního stupně A – C mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, tedy dva semestry.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Semináře dějin umění.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Dějiny umění? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info