Učitelství matematiky pro základní školy

"K získání vědomostí jsou potřebné především dvě věci, totiž láska čili náklonnost a píle čili vytrvalost." (Křištan z Prachatic, Algorismus prosaycus)

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace programů). Studium směřuje k přípravě učitelů/učitelek základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Matematika (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Během studia získáte znalosti a dovednosti z oboru matematiky a její didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou v aktuálních výzkumných poznatcích, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednost sebereflexe v roli pedagogů.

Cílem studia je připravit vás na výkon profese učitele/učitelky matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Dalším z cílů je rozvinout vaše základní postoje a hodnoty tak, abyste se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní matematické skupiny a celé společnosti.

Studiem navazujícího magisterského stupně získáte potřebné znalosti, které vám umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele/učitelky základní, popřípadě střední školy. Po absolvování studia budete plně kvalifikováni k výkonu profese učitele/učitelky matematiky. Studium probíhá převážně teoreticky, součástí jsou ale rovněž předměty zaměřené na práci s matematickými programy na počítači.

Je studium programu pro vás?

  • Máte úspěšně ukončen bakalářský studijní program zaměřený na matematiku nebo pedagogiku?
  • Baví vás matematika?
  • Chcete se stát učitelem/učitelkou matematiky na základní škole?

Odpovídáte kladně? Pak je toto studium určeno právě pro vás.

Během studia rozvinete a doplníte své matematické znalosti získané v bakalářském studiu. Zároveň získáte zkušenosti a dovednosti v oblasti práce s různými matematickými programy na počítači. Doplníte také své znalosti z pedagogiky a psychologie. Naučíte se všímat si použití matematiky v jiných oborech, včetně prostředí školy, a získáte schopnost poukázat na souvislost matematiky s jinými předměty.

Rozšíříte i své profesní dovednosti a získáte poznatky z matematických disciplín a příbuzných vědních oborů, které využijete ve své učitelské praxi. Nedílnou součástí studia je také pedagogická praxe, kterou absolvujete přímo na školách. V rámci programu Erasmus můžete absolvovat část studia v zahraničí.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studijního programu Učitelství matematiky pro základní školy není v současné době na Pedagogické fakultě akreditována.

Praxe

Praxe jsou koncipovány jako ucelený systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele/učitelky. Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních znalostí nezbytných při každodenní práci vyučujícího, seznámení se s rolemi, do nichž při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky.

Během praxe, která tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů, získáte reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele/učitelky. Celkově jsou praxe v rozsahu 280 hodin (dvouoborové studium) a navazuje na ně předmět Seminář k učitelské praxi. Na tomto semináři vám poskytneme prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe, díky čemuž si prohloubíte své reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti. Systém praxí i reflektivní semináře jsou pravidelně hodnoceny.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz

http://katedry.ped.muni.cz/matematika

http://www.is.muni.cz

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete plně připraveni k výkonu profese učitele/učitelky matematiky na základní škole a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií. Kromě toho získáte také kvalifikaci k působení v mimoškolních (např. volnočasových) institucích.

Budete připraveni zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných znalostech a dovednostech z oboru matematiky, dále na získaných didaktických znalostech obsahu výuky matematiky na základních školách a širších obecných pedagogických a psychologických znalostech a dovednostech. Mezi ně patří jak znalosti širších základů vzdělávání a výchovy, tak znalosti vzdělávacích a výchovných postupů, znalosti o aktérech vzdělávání a výchovy a další.

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství matematiky pro základní školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info