Uznávání vzdělání ze států s uzavřenou ekvivalenční dohodou (Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko)

V oblasti uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací je Česká republika vázána dvoustrannými smlouvami o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání (tzv. ekvivalenční smlouvy) s Maďarskem, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Spolkovou republikou Německo. Odkazy na znění jednotlivých dohod viz část Dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání.

Platnost dokladů o vzdělání na území České republiky

Maďarsko, Polsko, Slovinsko

Držitelé maďarských, polských nebo slovinských dokladů, na něž se vztahují výše uvedené dohody, je mohou přímo použít na území České republiky, aniž by bylo nutné požádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

V případě nutnosti však lze o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace požádat příslušný uznávací orgán – veřejnou vysokou školu v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, popř. Ministerstvo obrany ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR.

Ekvivalenční dohoda uzavřená mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko se nevztahuje na držitele dokladů o absolvovaném vzdělání v bakalářských studijních programech. Absolventi slovinských bakalářských studijních programů musí vždy žádat o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, a to příslušný uznávací orgán – veřejnou vysokou školu v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, popř. Ministerstvo obrany ČR nebo Ministerstvo vnitra ČR. V tomto případě platí postup uvedený v obecných informacích o postupu při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Německo

Držitelé dokladů vydaných v Německu musí vždy podat žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, a to příslušnému uznávacímu orgánu – veřejné vysoké škole v České republice, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, popř. Ministerstvu obrany ČR nebo Ministerstvu vnitra ČR.

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa na Masarykově univerzitě

Držitelé dokladů o vysokoškolském vzdělání z těchto zemí, na něž se vztahují výše uvedené dohody (viz část Platnost dokladů o vzdělání na území České republiky), mohou podat žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice v případě, že se jedná o vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Masarykově univerzitě (Katalog programů a Katalog oborů).

V případě, že na Masarykově univerzitě není akreditovaný obsahově obdobný studijní program, je třeba dohledat odpovídající program na jiné veřejné vysoké škole v ČR.

V případě, že žadatel chce uznat více zahraničních vysokoškolských vzdělání (více diplomů), je nutné podat pro každé vzdělání (diplom) samostatnou žádost a za každou žádost zvlášť uhradit poplatek (viz část Poplatek za podání žádosti). Předmětem jedné žádosti může být pouze jedno zahraniční vysokoškolské vzdělání, a tudíž pouze jeden diplom.

Poučení žadatele jako subjektu osobních údajů

Masarykova univerzita se sídlem na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID schránky: 9tmj9e4, jako správce osobních údajů v rámci splnění právní povinnosti vedení správního řízení ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje žadatele, že jako subjekt osobních údajů má právo:

 • na přístup k vlastním osobním údajům,
 • na opravu nepřesných nebo nepravdivých vlastních osobních údajů,
 • požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním vlastních osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 • požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s vlastními osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
 • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na výmaz vlastních osobních údajů, nejsou-li již jeho osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • na vznesení námitky, po níž se zpracování vlastních osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou zveřejněny na Úřední desce Masarykovy univerzity.

Poplatek za podání žádosti

Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poplatek ve výši 3 000 Kč za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace při podání této žádosti veřejné vysoké škole.

Poplatek je nutné zaplatit současně s podáním žádosti (viz část Podání žádosti). Informace o zaplacení poplatku v podobě čísla objednávky musí být uvedená přímo v žádosti.

Nebude-li poplatek za podání žádosti uhrazen v době doručení žádosti Masarykově univerzitě, bude žadatel vyzván, aby tento poplatek zaplatil. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, řízení ve věci dané žádosti bude bez dalšího usnesením zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a Masarykova univerzita se touto žádostí nebude dále zabývat.

Podání žádosti

Postup při podání žádosti o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Masarykově univerzitě je následující:

 1. Ověření studijního programu – před podáním žádosti, je nutné ověřit, že Masarykova univerzita může vyřizovat danou žádost (viz část Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací z Maďarska, Polska, Slovinska a Německa na Masarykově univerzitě).
 2. Vyplnění žádosti
  • formulář žádosti – žádost je třeba vyplnit elektronicky, vytisknout a vlastnoručně podepsat.
 3. Zaplacení poplatku 3 000 Kč
  • poplatek je třeba zaplatit prostřednictvím Obchodního centra IS MU,
  • poplatek se platí výhradně kartou (na základě instrukcí v Obchodním centru IS MU),
  • číslo objednávky poplatku z Obchodního centra IS MU je nutné vyplnit do formuláře žádosti, aby mohl být poplatek spárován se žádostí.
 4. Zajištění příloh žádosti (viz část Přílohy žádosti).
 5. Odeslání žádosti v písemné podobě na níže uvedené adresy:
  • žádosti o vydání osvědčení o uznání vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech: Rektorát Masarykovy univerzity, studijní odbor, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,
  • žádosti o vydání osvědčení o uznání vzdělání v doktorských studijních programech: Rektorát Masarykovy univerzity, odbor výzkumu, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

   Doporučujeme žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace spolu se všemi přílohami zaslat jako listovní zásilku, jejíž hodnota bude vyčíslena maximálně do 22 EUR. Pokud bude mít tato listovní zásilka vyšší hodnotu, Masarykova univerzita bude muset zaplatit clo nebo daň a toto clo nebo daň budou následně vyžadovány k úhradě od žadatele.

Přílohy žádosti

 • Diplom:
  • Maďarsko, Polsko, Slovinsko: úředně ověřená kopie diplomu a úřední překlad tohoto diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Německo: úředně ověřená kopie diplomu s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu formou tzv. apostily a úřední překlad tohoto diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují). Apostilu vystavují pověřené apostilní úřady v Německu.
 • Dodatek k diplomu:
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů),
  • úřední překlad dodatku k diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
  • Pozn. – Německo: V případě dodatku k diplomu / výpisu absolvovaných předmětů se nevyžaduje ověření pravosti podpisů a otisků razítek jako u diplomu.
 • Doklady o předchozím vysokoškolském vzdělání:
  • týká se žádostí o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, kterému předcházelo jiné vysokoškolské vzdělání (např. bakalářské vzdělání, magisterské vzdělání, vzdělání specialisty, vzdělání mladšího specialisty apod.),
  • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu nebo obdobného dokladu o řádném absolvování předchozího vysokoškolského vzdělání, 
  • úřední překlad diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují), 
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu (nebo výpisu absolvovaných předmětů), 
  • úřední překlad dodatku k diplomu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).​​
 • Oddací list, rodný list: úředně ověřená kopie oddacího listu, rodného listu, případně jiného dokladu o změně jména, pokud došlo ke změně jména žadatele v období mezi vydáním diplomu, a úřední překlad tohoto dokladu (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 • Plná moc: originál nebo úředně ověřená kopie úředně ověřené písemné plné moci (tj. plné moci obsahující úřední ověření podpisu žadatele), zastupuje-li žadatele v řízení jiná osoba, a úřední překlad plné moci (u dokladů vystavených v anglickém jazyce se překlady nepožadují);
  • nutné náležitosti plné moci: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a úředně ověřený podpis zmocnitele a dále jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště zmocněnce, datum udělení plné moci a specifikace úkonů, ke kterým je zmocněnec oprávněn;
  • vzor plné moci ke stažení.

Dále se doporučuje doložení:

 • kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu,
 • změny názvu zahraniční vysoké školy (pokud se liší jméno zahraniční vysoké školy v předložených dokladech a stávající jméno školy).

Veškeré informace uvedené v předložených dokladech musí být srozumitelné, to znamená, že informace, které nejsou v českém nebo v anglickém jazyce musí být úředně přeloženy (včetně notářských ověření/doložek, tlumočnických doložek, ověření pravosti podpisů a otisků razítek apod.).

Doklady o vzdělání doložené k žádosti o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace Masarykova univerzita automaticky nevrací.

Bude-li předložená žádost splňovat všechny náležitosti, Masarykova univerzita žádosti vyhoví a vydá osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

Dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v ČR a v Maďarsku (Budapešť, 6. 5. 2004, publikována pod č. 92/2005 Sb.m.s.)

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství (Praha, 23. 3. 2007) – č. 60/2008 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice (Praha, 16. 1. 2006, publikována pod č. 104/2006 Sb.m.s.)

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Socialistické federativní republice Jugoslávii (Bělehrad, 12. 9. 1989, publikována pod č. 89/1991 Sb.m.s.) – platná pouze pro Republiku Slovinsko

Užitečné odkazy

ENIC-NARIC

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo obrany ČR

 • Sekce státního tajemníka MO – odbor vzdělávací politiky, nám. Svobody 471, 160 01 Praha-Dejvice
 • tel. +420 973 201 111, http://www.mocr.army.cz/

Ministerstvo vnitra ČR

 • odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, Nad Štolou 936/3, p.s. 21/OBVV, 170 34 Praha 7
 • tel. +420 974 832 746, +420 974 832 687, fax +420 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz, http://www.mvcr.cz

Seznam soudních tlumočníků a notářů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info