Informace o projektu
Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/10/0514
Období řešení
1/2010 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
dovednosti, kurikulum-zamýšlené, dosažené, realizované; vzdělávání; biologie; geografie; chemie
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Hlavním cílem je na základě víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, relizovaného a dosaženého kurikula navrhnout provázaný systém dovedností (vč. mezioborových) žáků, které by si měli osvojit v geografii, biologii a chemii na konci 5. a 9. ročníku základní školy a 4. ročníku gymnázií.

Výsledky

Výsledky testování vybraných dovedností žáků různého věku ukázaly, že míra jejich osvojení je na relativně dobré
úrovni. Nicméně je možné identifikovat jisté odlišnosti mezi jednotlivými skupinami dovedností. Nejméně rozvinutou
mají žáci skupinu dovedností kladení otázek. Na opačné straně škály úspěšnosti se pak nacházejí dovednosti spojené
s formulací závěrů. V tomto směru je zapotřebí provést rozsáhlejší výzkum, aby bylo možné ověřit úroveň osvojení ve
všech navržených dílčích dovednostech jednotlivých kategorií, nikoliv jen souboru zařazeného do provedených testů.
Z komparace výpovědí učitelů, zaznamenaných během 27 rozhovorů, vyplývají určité překážky bránící účinnější
implementaci navržené struktury dovedností. Patří mezi ně například komunikační bariéra v podobě nejednotného
36 Verze: 21019
Závěrečná karta
vymezování pojmu dovednost či samotné pojetí výuky, kdy požadované dovednosti demonstruje učitel nikoli žáci.
Ukazuje se také, že jednou z příčin slabého zastoupení dovedností ve výuce je rovněž relativní složitost hodnocení
jejich osvojení ve srovnání se znalostmi.
Dílčí výsledky projektu byly průběžně publikovány (celkem 29 prací, z toho Jimp 6, Jneimp 1, Jrec 15, B 1, C 6). Další
dva články v IF časopisu jsou v tisku a vyjdou na jaře 2014 stejně jako kapitola v prestižní mezinárodní geografické
monografii připravované zástupci komise geografického vzdělávání IGU. Celková koncepce čtyřletého výzkumného
projektu a jeho výsledky jsou shrnuty a mezioborově porovnány v monografii Řezníčková a kol. (2013). Hodnocení GA ČR: Hlavním cíl projektu (navrhnout strukturovaný a provázaný systém dovedností žáků, které mají být získány v zeměpise,
přírodopise a chemii v základním vzdělávání) byl dosažen. Výsledky, které se týkaly všech zkoumaných školních
předmětů, byly rovnoměrně publikovány. Postup řešení byl průběžně přizpůsobován podle potřeb řešení projektu.

Publikace

Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info