Informace o projektu

Působení evropských principů správního práva v podmínkách ČR (Evropské principy správního práva)

Kód projektu
MUNI/A/0068/2011
Období řešení
2/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na odborné rozpracování aktuální problematiky pronikání a působení evropských principů správního práva v podmínkách České republiky. Rozhodným právním kontextem je jednak právo ES/EU, a dále acquis de Conseille de l´Europe.
Volba tématu koresponduje se zaměřením odborné garantky a připravovanými disertacemi jednotlivých studentů a přináší také synergický efekt, kdy jednotlivá dílčí témata (transparentnost a publicita veřejné správy vs. diskrétnost, princip proporcionality, princip omezené správní diskrece a zákazu libovůle, a další principy správního práva) spolu vzájemně souvisejí, neboť evropské principy správního práva vytvářejí určitý vzájemně propojený komplex požadavků na kvalitní a odpovědnou veřejnou správu v podmínkách moderního právního státu.
Práce na projektu tak kromě vlastního odborného růstu bude představovat také rozvoj týmové práce studentů s potřebnou supervizí odborné garantky-školitelky. Projekt se může stát vhodným pokračování předchozího úspěšně zpracovaného projektu MUNI/A/1053/2009 Principy správního práva v teorii a praxi, kde již řešená problematika byla v základních rozměrech a v aktuálním nastavení rozpracována, avšak umožní rovněž reflektovat současný vývoj příslušných či připravovaných právních úprav, judikatury, a také vývoj správní praxe a metodiky vybraných ústředních správních úřadů.
Jednotliví členové týmu-studenti se zaměří na zkoumání a teoretické zpracování aktuálního stavu a tendencí vývoje v oblasti pronikání a působení vybraných nosných evropských principů ovládajících výkon veřejné správy a jejího legislativního základu v České republice, a to zejména prostřednictvím soudní judikatury (především soudů správních a Ústavního soudu), se zaměřením na zkoumané oblasti veřejné správy, jak to odpovídá zaměření témat disertačních prací.