Informace o projektu

Nové alternativní tresty v českém trestním zákoníku (Alternativy)

Kód projektu
MUNI/A/0074/2011
Období řešení
2/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na výzkum otázek spojených s nově zavedenými alternativními tresty domácího vězení a zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Rozšíření sankčního systému trestního práva o další alternativy trestu odnětí svobody je projevem trendu alternativního trestání a alternativního řešení trestních věcí, který nastoupil v první polovině 90. let minulého století a jenž je i jedním z ústředních motivů rekodifikace trestního práva hmotného. Nová právní úprava není samozřejmě prosta problémů, které se promítají i do aplikační praxe, což skýtá i dostatek prostoru pro výzkumné aktivity v tomto směru. Hlavním cílem projektu je analýza uvedených sankcí nejen z pohledu české právní úpravy, ale zejména zahraničních právních úprav, v nichž se tyto sankce v téže či obdobné podobě vyskytují, jakožto východisko pro vytčení zásadních problémů, komparaci a hodnotící závěry a případné náměty de lege ferenda s tím, že výsledky budou sloužit i jako platforma pro navazující výzkum.

Publikace

Počet publikací: 2