Informace o projektu

Informace o projektu
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení (IVZVSDP)

Kód projektu
MUNI/A/1021/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
Inkluze, sociální inkluze, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

Předkládaný projekt Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení
má za základ cíl výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkumný záměr, jehož řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., je realizován v letech 2007–2013 Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (www.ped.muni.cz/wsedu). Řešení záměru se účastní jak akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty MU, tak i její studenti, především studenti doktorských studijních programů.
Předmětem výzkumného záměru, řešeného jako aplikovaný výzkum, je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základní školy, s důrazem na postupnou implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a výuku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Cílem je analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR, v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů, a to v těchto oblastech: legislativní rámec školní integrace, podpora žáků se SVP v běžné škole, kurikulum – diferencované kurikulum, využívání alternativních (inovativních) metod, role speciálního pedagoga v procesu školního vzdělávání, formy dalšího vzdělávání pedagogů integrovaných žáků, postoje rodičů k inkluzi atd.

Výsledky

Vytýčených cílů projektu bylo dosaženo. Výsledky výzkumů jsou zpracovány v odborných kapitolách monografie KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU, 2011, ISBN 978-80-210-5731-9.; v publikaci PANČOCHA, K. (eds.) Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. Brno: MU, 2011, ISBN 978-80-210-5663-3. Studenti DSP i akademičtí pracovníci prezentovali své výzkumy ve workshopech v rámci konference k Výzkumnému záměru MSM0021622443 na PdF MU dne 7. září 2011. Příspěvky jsou umístěny ve sborníku anotací z konference k výzkumnému záměru VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2011, 80 s., ISBN 978-80-7315-215-4. Plné znění příspěvků obsahuje CDROM, ISBN 978-80-7315-216-1.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info