Informace o projektu

Česko-polská právní komparatistika (CPPK)

Kód projektu
MUNI/B/0920/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Hlavním posláním konference „Česko – polská právní komparatistika“ je vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světe velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky.


Česká republika a Polsko, jakožto dva sousední státy střední Evropy, mají mnoho společného, ale je možné postřehnout také rozdílů. Ať už se jedná o právo ve všech jeho odvětvích nebo společenský a historický vývoj.


Naším cílem je také vytvoření tradice společného bádání a výměny poznatků a názorů, a přes to rozvoj znalostí a dovedností každého jednotlivce. Nepochybným přínosem bude také možnost setkání se s odlišnou právní kulturou a také rozvoj jazykových schopnosti na obou stranách.


V souvislosti s tím, se na organizaci konference bude podílet také „Centrum polského práva“, jakožto nově vznikající subjekt, jenž má podporovat bádání a srovnávání výše specifikovaných právních řádů. Partnerem konference bude také „Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku“ a „Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Prawa Uniwersytetu w Białymstoku“.


Jednání na konferenci bude probíhat ve dvou sekcích (veřejnoprávní a soukromoprávní), kde bude na základě dalších jednání s partnery vyspecifikováno jedno nosné téma konference. Průřezové sekce umožňují bližší tematické propojení jednotlivých příspěvků, a tudíž vyšší možností diskuse nad nimi. Metoda komparace umožňuje vyšší míru konfrontace poznatků mezi účastníky několika právních oborů z obou států v jednom tematickém okruhu. Jako vhodné podtéma konference se jeví „subjektivita v právu“.

Publikace

Počet publikací: 2