Informace o projektu

Právní postavení osob alieni iuris v římském právu (PPOAIŘP)

Kód projektu
MUNI/A/0943/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem výzkumné činnosti předkládaného projektu je rozbor právního postavení osob alieni iuris v římském právu. Právní systém starověkého římského soukromého a veřejného práva vycházel ze svých gentilních a patriarchálních kořenů. Předkládaný projekt se bude zaměřovat na dvě linie výzkumu:
1) Linie soukromoprávní
2) Linie veřejnoprávní


Cílem projektu je rozebrat, jak římské právo hledělo na osoby alieni iuris a pozornost bude zaměřena na postavení osob alieni iuris v právu soukromém a veřejném. Středem zájmu se také stane odlišné postavení muže a ženy. Zkoumáno bude společenské postavení osob alieni iuris v Římě, práce se bude také zabývat způsobilostí nejen ženy, ale i ostatních osob podřízených cizímu právu k právům a povinnostem, jejich způsobilost k právním deliktům a úvahu bude brána také deliktní způsobilost těchto osob.


Nejrozsáhlejší část práce bude tvořit rodinné právo, kde pozornost bude zaměřena na institut manželství, které určovalo právní postavení ženy. Zkoumány zde budou také instituty zasnoubení, věna a majetkového práva manželského.


Kromě výše uvedeného bude projekt zaměřen také na dědická práva osob alieni iuris – především na možnosti testování ohledně pekulia (aktivní testamentární způsobilost osob alieni iuris)


Projekt bude zpracováním výše uvedené problematiky v několika konferenčních a časopiseckých výstupech a jeho cílem bude, co nejvíce ozřejmit postavení osob podřízených cizímu právu, které bychom mohli slovy dnešních moderních států označit jako diskriminaci, ale z pohledu starověkého práva šlo o instituty, které procházely neustálou změnou a vedly k vytvoření velmi zajímavých výjimek z pravidla podřízenosti dětí a žen.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info