Informace o projektu

Harmonizace práva ČR s právem ES v oblasti odpovědnosti za výrobek a v oblasti všeobecné bezpečnosti výrobků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/00/P078
Období řešení
1/2000 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný projekt navazuje na nosný projekt GA ČR reg. č. 407/96/0699: Harmonizace práva ČR s právem ES (vybrané problémy spojené s právním zajištěním vstupu ČR do Evropské unie), který rozšiřuje pro oblast odpovědnosti za výrobek a pro oblast všeobecné bezpečnosti výrobků. Podstatou navrhovaného projektu je právní analýza úpravy odpovědnosti za výrobek a úpravy všeobecné bezpečnosti výrobků v právu ČR, v právu ES a v právních řádech některých členských států ES a právní analýza zahraniční judikatury v této oblasti;. Dalším úkolem je aktivní účast při připomínkování novelizací stávající právní úpravy a nové právní úpravy odpovědnosti za výrobek a všeobecné bezpečnosti výrobků, využití poznatků získaných v zahraničí pro dosažení co nejvyšší míry kompat ibility české právní úpravy s právem ES, dále pak shrnutí výsledků právních analýz a legislativních prací, vymezení vzájemných vazeb odpovědnosti za výrobek a všeobecné bezpečnosti výrobků.