Informace o projektu

Účinky xenobiotik na modulaci steroidogeneze stanovené metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce

Kód projektu
FRVS/2366/2006
Období řešení
1/2006 - 1/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
endokrinní disrupce, steroidogeneze, buněčná linie H295R, qPCR, genová exprese

Prudký rozvoj molekulárních metod a souvisejících technologií zasáhl v posledních letech i oblast environmentální toxikologie. Studium mechanismů nepříznivých efektů cizorodých látek na úrovni genové exprese se stává novým a nadějným nástrojem pro detailnější hodnocení toxického potenciálu xenobiotik i reálných vzorků prostředí. Jedna z nejmodernějších metod, kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR), byla úspěšně využita při hodnocení endokrinních disruptorů, které přímo či nepřímo ovlivňují působení přirozených hormonů, jež se podílejí na homeostatických, reprodukčních, vývojových a behaviorálních funkcích organismů. Látky s endokrinně-disruptivním potenciálem mohou negativně zasahovat do funkcí endokrinního systému na nejrůznějších místech. Cílem předkládaného projektu je ověřit hypotézu, že molekulární mechanismus endokrinní disrupce řady běžných i nově sledovaných kontaminanů životního prostředí souvisí s modulací steroidogeneze na úrovni exprese genů steroidogenních enzymů, což lze detekovat právě nejcitlivějšími technikami qPCR. V rámci projektu: (i) bude zavedena a optimalizována vysoce senzitivní, přesná, dobře reprodukovatelná a robustností metoda qPCR pro detekci a kvantifikaci úrovně genové exprese, která bude využita nejen při hlubším studiu nejrůznějších toxických efektů xenobiotik na molekulární úrovni, ale hlavně při výuce studentů, kdy umožní jejich seznámení a práci s nejmodernějšími metodami používanými v praxi a výzkumu; (ii) následně bude qPCR technika optimalizována pro využití v kombinaci s in vitro modelem H295R vhodným pro detailní studium steroidogeneze, což umožní skríning celé řady environmentálních polutantů a reálných vzorků prostředí s potenciálem modulovat endokrinní signalizaci; (iii) budou získány prioritní vědecké informace o efektech známých i nově sledovaných environmentálních polutantů na steroidogenezi, které mohou být využity pro stanovení jejich environmentálního rizika.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info