Informace o projektu

Prostorová vizualizace vztahu arachnoidey, mikrovaskularizace a spinálních ganglií

Kód projektu
MUNI/A/0793/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Návrh projektu navazuje na výsledky předcházejících projektů specifického výzkumu pro rok 2012 a 2013. Hlavním cílem současného projektu je prostorová vizualizace vztahu arachnoidey, mikrovaskularizace a spinálních ganglií laboratorního potkana s využitím projasňovací techniky „CLARITY“ (Chung et al., 2013), imunohistochemických technik a konfokálního mikroskopu.
Na experimentálních modelech neuropatické bolesti laboratorního potkana bylo zjištěno, že v průběhu Wallerovy degenerace vznikají signální molekuly, které spouští zánětové reakce ve spinálních gangliích. Ty se projevují aktivací satelitních gliových buněk, invazí aktivovaných makrofágů a expresí pro- a protizánětlivých cytokinů a jejich receptorů nejen ve spinálních gangliích souvisejících s poškozeným nervem, ale i ve strukturách vzdálených segmentů. Šíření zánětové reakce do spinálních ganglií vzdálených míšních segmentů může probíhat krevní a/nebo likvorovou cestou. Naše dřívější experimenty prokázaly průnik značeného dextranu z likvoru a krve do spinálního ganglia, což prokazuje prostupnost hemato-nervové a likvor-nervové bariéry pro molekuly velikosti cytokinů (Joukal et al., 2013).
Předpokládáme, že subarachnoideální prostor vyplněný likvorem dosahuje do těsné blízkosti spinálních ganglií a dává anatomický podklad pro šíření molekul z likvoru do spinálního ganglia. Současně také předpokládáme, že uspořádání mikrovaskularizace spinálního ganglia z radikulárních cév a jejich vztah k likvorovému prostoru dává morfologický základ pro šíření molekul krevní cestou.
Experimenty budou provedeny na 20 potkanech linie Wistar (samci, 250-300 g). Po odběru spinálních ganglií společně s kořeny míšního nervu a segmentu míchy bez poškození obalů míšních a cévního zásobení bude provedeno jejich projasnění metodou „CLARITY“. Na projasněných preparátech bude imunohistochemickou detekcí DPP-IV vizualizována arachnoidea limitující subarachnoideální prostor. Mikrovaskularizace spinálních ganglií bude studována pomocí specifické protilátky proti endoteliím (RECA) a neurony budou vizualizovány protilátkou proti tubulinu 3β. Preparáty budou načteny pomocí konfokálního mikroskopu.

Publikace

Počet publikací: 1