Informace o projektu

Pohybová aktivita žáků základních škol ve vztahu k sociálnímu zařazení jedince (PA)

Kód projektu
MUNI/A/0873/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkum bude zaměřen na dlouhodobé sledování pohybová aktivity u žáků základních škol prostřednictvím akcelerometrů. Cílem projektu bude vytvořit systém poskytující zpětnou vazbu o pohybové aktivitě na denní, týdenní a měsíční bázi, a dále provézt výzkum vztahu pohybové aktivity (struktura, objem, frekvence a druh) k sociálnímu začlenění jedince ve společnosti, které bude zjišťováno formou dotazníku.
Výzkum bude prováděn na pilotní škole, předpokládaný rozsah výzkumného souboru je 100 probandů a pro zajištění homogenity souboru bude sestaven z žáků jednoho ročníku. Výzkum bude probíhat ve dvou úrovních 1. představuje použití akcelerometrů pro hodnocení pohybové aktivity na principu deního odečtu prostřednictvím čtecích zařízení umístěních u vchodu do školy. 2. představuje dotazníkvé šetřní zaměřené na sociální statut probandů.