Informace o projektu

Faktory ovlivňující ekonomiku běžeckého pohybu III (efekt aerobního a anaerobního vytrvalostně silového zatížení aplikovaného akutně před výkonem na ekonomiku běžeckého pohybu v intervalu 48 hodin) (FOEB)

Kód projektu
MUNI/A/0867/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Projekt je primárně koncipován s cílem podpořit výzkumné aktivity studentů PhD studia. Výzkumným cílem je prokázat vztah mezi aplikací různých variant silového tréninku a ukazateli ekonomiky běhu (dále jen RE) v predefinovaných časových periodách (od aplikace silových podnětů). Předpokládáme, že po aplikaci aerobního i anaerobního vytrvalostně silového tréninku dojde ke krátkodobému prokazatelnému zhoršení RE. Otázkou je, jak dlouhý časový interval bude ekonomika zhoršena a jak rychlá bude dynamika korekce ukazatele ekonomiky k “normálu“ v čase (měřeno po 24 – 48 hod). Sekundárním cílem výzkumu bude porovnat dynamiku "regenerace" RE po různých typech silového tréninku (komparace výsledků s daty z 1. a 2. roku výzkumu). Výzkumný soubor: 10 osob. Ekonomika běhu bude diagnostikována při 3 různých rychlostech v 5minutových intervalech zatížení. Ukazatelem ekonomiky bude jednak průměrná VO2 (ml/kg/min) v definovaném časovém intervalu (setrvalý stav - 4´) při konstantní rychlosti běhu na běhátku, jednak také celková spotřeba kyslíku za daný čas. Teoretickým výstupem realizovaných výzkumných šetření bude soubor doporučení týkající se: periodizace a plánování tréninku silových schopností v krátkodobých a střednědobých cyklech přípravy vytrvalostních sportovců. Výzkumný cíl projektu plně koresponduje s obsahem projektu disertačních prací studentů T. Kaliny, J. Paříka, J. Namešanského, J. Vícha, J. Bílého (konzultant Cacek, školitel Laczo, Ondráček). Výsledky výzkumných šetření bude kolektiv autorů publikovat na vědeckých konferencích (Szombathely, Praha), v odborném periodiku (JHSE a Acta Gymnica) a jako e-learningovou učební oporu.

Publikace

Počet publikací: 2