Informace o projektu

Pokročilé techniky analýzy dat MR zobrazení tenzorů difuze míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

Kód projektu
MUNI/A/1464/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je relativně nová metoda využitelná pro detekci strukturální patologie bílé hmoty centrálního nervového systému u nejrůznějších patologických stavů. Jedním z nich je i roztroušená skleróza (RS), v otázce diagnostiky tohoto onemocnění má dle dostupných údajů tato technika velký potenciál. Analýza dat DTI zobrazení je obecně poměrně nesnadná, vyžaduje nejrůznější sofistikované postupy softwarového zpracování. Zatímco v případě DTI zobrazení mozku existují již poměrně robustní a standardizované metodické postupy, otázka analýzy DTI dat míchy není uspokojivě vyřešena a je proto otevřená inovativním přístupům. Cílem tohoto projektu je vyvinout semiautomatickou metodu měření parametrů DTI zobrazení krční míchy s využitím konvenčních obrazů MR zobrazení se segmentací jednotlivých strukturálních komponent míchy. Tyto algorytmy budou testovány na MR datech skupiny zdravých dobrovolníků, provedená měření budou porovnána s obvyklými manuálními technikami měření. V druhé fázi tohoto projektu budou vyvinuté metody použity pro analýzu DTI dat skupiny pacientů s klinicky izolovaným sydromem a s roztroušenou sklerózou s cílem porovnat parametry DTI zobrazení krční míchy jednotlivých podskupin pacientů se zdravými dobrovolníky a zmapovat tak míru strukturálního poškození bílé a šedé hmoty míchy v počátečním stádiu demyelinizačního onemocnění. Pro verifikaci praktické použitelnosti vyvinuté metodiky bude též porovnána míra korelace parametrů DTI zobrazení s tíží klinického postižení pacientů při semiautomatické a manuální analýze obrazových dat.

Výsledky

Byla navržena semiautomatická metoda pro analýzu strukturálních i difúzních MR obrazů krční míchy. Přesnost této metody byla statisticky ověřena, výsledky ukazují na dobrou využitelnost této techniky pro měření skalárních parametrů difuzivity.

Publikace