Informace o projektu
Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (BIDA4)

Projekt je zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace živé hmoty. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů, včetně studia jejich vazeb na další složky bioty, na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku a na vliv ekologických procesů na populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Studovány budou biologické a ekologické vlastnosti druhů, jejich životní strategie a historie. Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití v ochraně biodiverzity. Projektu se zúčastní 12 akademických pracovníků a 21 studentů prezenční formy doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (část studentů se zaměřením zoologie). Vzhledem k tomu, že u doktorských studentů se jedná o tři obory – ekologie, hydrobiologie a parazitologie – jedná se projekt koncipovaný multidisciplinárně, jehož výsledky umožní u obecněji definovaných problémů syntézu poznatků získaných na různých úrovních a škálách. V projektu je plánována prezentace výsledků ve formě publikačních výstupů a na mezinárodních i národních fórech.

Publikace

Počet publikací: 43


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info