Informace o projektu

Neplatnost právního jednání a její koncepce v občanském zákoníku

Kód projektu
MUNI/A/1085/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Záměrem navrhovaného projektu spoluřešitelů je definování základní koncepce a východisek, na kterých je postaveno pojetí neplatnosti v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato základní východiska neplatnosti je vhodné komparovat se zahraniční právní úpravou, zejména německy mluvících zemí. Tato je totiž inspirací jak pro samotnou právní úpravu obsaženou v současném občanském zákoníku, tak rovněž pro budoucí vývoj právní vědy a poskytuje odpověď na některé z problematických bodů, kterých se pojetí neplatnosti právního jednání bezprostředně dotýká.

Publikace