Informace o projektu

Efekt pohybové intervence na vybrané ukazatele mobility, tělesné zdatnosti a složení těla žen seniorek.

Kód projektu
ROZV/20/FSpS/09/2015
Období řešení
4/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkumným cílem projektu je prokázat pozitivní signifikanci mezi aplikací zvoleného intervenčního cvičebního programu, tělesnou zdatností a složením těla u žen seniorek. Testované osoby budou rozděleny do kontrolní a experimentální skupiny po 15 probandech ve věkové kategorii 60 a více let. Diagnostika úrovně tělesné zdatnosti bude provedena pomocí motorických testů („chair stand test“ a „1- mile walk test“), svalová síla dolních končetin bude měřena izokinetickým dynamometrem. Vstupní a výstupní hodnoty tělesného složení získáme bioimpedanční metodou na přístroji InBody 720. Na základě vstupních vyšetření bude pro experimentální skupinu sestaven 8 týdenní intervenční cvičební program (typ silového tréninku s aerobními prvky), po jehož aplikaci (2x týdně) předpokládáme výrazné zlepšení sledovaných parametrů nutných pro zachování mobility žen seniorek. Sledovaná skupina osob je ve věku, kdy se vyskytují problémy se základní lokomocí. Úbytek svalové síly dolních končetin jsou senioři nuceni kompenzovat pomocnými pohyby trupu, které vedou k přetěžování páteře, dysbalancím, zvyšují riziko úrazu a tím dochází ke snižování jejich soběstačnosti a aktivního způsobu života. Sekundárním cílem výzkumu je proto získání dat pro zhodnocení parametrů chůze a chůze do schodů s využitím tříosého akcelerometru, který byl sestrojen na FSpS MU. Jeho velikost (60 x 13 x 25mm) a možnost záznamu dat frekvencí 1000 vzorků za sekundu ve třech osách zaručuje shromáždit přesná data o pohybu trupu při chůzi. Výsledky výzkumných šetření bude kolektiv autorů publikovat na vědecké mezinárodní konferenci a v odborných časopisech.

Publikace

Počet publikací: 1