Informace o projektu

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Kód projektu
MUNI/D/1255/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci - Aktuální otázky lidských práv (dále jen “Bulletin”) vychází od roku 2009 (viz www.centrumlidskaprava.cz). Jeho autory jsou takřka výlučně studenti Masarykovy univerzity, a to bakalářského, magisterského i doktorského stupně studia. Za vznikem Bulletinu stálo úsilí vytvořit platformu, která by přispěla k vyšší informovanosti české odborné i laické veřejnosti o problémech spojených s ochranou lidských práv v ČR, Evropě i ve světě. V ČR totiž doposud žádné obdobné periodikum nevychází a Bulletin je tak v tomto ohledu unikátní. Bulletin pravidelně přináší aktuální informace, komentáře, analýzy k současnému dění a rozhovory s předními odborníky a osobnostmi lidskoprávní komunity. Orientací na otázky lidských práv, jejich právní a sociálněvědní rozměr a demokratizaci se Bulletinu úspěšně daří zaplňovat mezeru, která v prostředí českých periodik dlouhá léta existovala. Anglická verze Bulletinu - Czech Republic Human Rights Review (dále jen “Czech Review”; viz www.center4hrd.org), jež vychází dvakrát ročně, naopak přináší informace o lidskoprávním dění v domácím prostředí pro publikum v zahraničí. Jako studentský projekt si Bulletin klade rovněž za cíl podpořit studenty v publikační činnosti a rozšířit jejich povědomí a zájem o otázky lidských práv a demokratizaci. Každý rok Centrum vypisuje stáže pro studenty Fakulty sociálních studii MU a Právnické fakulty MU (i dalších humanitních oborů), jimž nabízí odrazový můstek k dalšímu publikačnímu a vědeckému rozvoji. Finanční prostředky budou využity na: - zajištění nezbytné grafické úpravy Bulletinu (sazba do PDF), - rezervaci webové domény pro Bulletin, - webhosting, - nezbytnou IT správu webových stránek, - korektury anglických textů Czech Review pro zahraniční publikum, - cestovní a ubytovací náklady spojené s účastí zástupců redakce Bulletinu na konferencích a seminářích Asociace lidskoprávních institutů (AHRI), jejímž je Centrum členem, - cestovní a ubytovací náklady spojené s uskutečněním rozhovorů pro Bulletin, - odborné semináře organizované Centrem, - informační a propagační materiály, - stipendia pro členy redakce a stážisty.