Informace o projektu
Rodinné skupinové konference v českém prostředí

Kód projektu
MUNI/A/1227/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na zkoumání rodinných skupinových konferencí, které jsou nově zavedeným programem v činnosti Probační a mediační služby České republiky spadajícím do oblasti restorativní justice. Vzhledem k vysoké aktuálnosti tématu (ukončení pilotní fáze 30. 11. 2015) dosud nebyl v domácích podmínkách empirický výzkum realizován, jeho realizace je však velmi vhodná a potřebná s ohledem na vyhodnocení přínosu rodinných skupinových konferencí a jejich potenciálu do budoucna. Podpora výzkumu a pravidelného hodnocení restorativních postupů v trestních věcech je také klíčovým poselstvím Doporučení č. R (99) výboru ministrů členským státům Rady Evropy.
S ohledem na důležitost tohoto projektu byla proto výzkumnému týmu přislíbena spolupráce s Probační a mediační službou, která se zavázala poskytnout související data, dále s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Institutem pro sociologii ve Vídni v rovině odborných konzultací. Konzultace jsou plánovány i s dalšími zahraničními odborníky, přičemž výše uvedené je zárukou kvality výstupů projektu.
Rodinné skupinové konference jsou postupem spadajícím do oblasti restorativní justice - výhodami restorativní (obnovující) justice oproti retributivnímu (odplatnému) pojetí je především důraz na jednotlivce a individuální rozměr mezilidského konfliktu zapříčiněného trestným činem, vedlejším pozitivním efektem je pak i ekonomická úspora, kterou uplatňování restorativních programů přináší.
Restorativní programy nabývají v současné době velkého významu, přičemž Česká republika se při jejich realizaci inspiruje zahraničními trendy (v oblasti rodinných skupinových konferencí především Velkou Británií a Nizozemím). Zvláštní pozornost je nutné věnovat tomu, že program rodinných skupinových konferencí je orientován na mladistvé pachatele, klade důraz na výchovné působení a směřuje k jejich opětovnému sociálnímu začlenění, což má celospolečenský význam z hlediska prevence kriminality.
Hlavním cílem projektu je proto prozkoumání a zhodnocení vybraných aspektů rodinných skupinových konferencí jako nově zavedeného trendu v činnosti Probační a mediační služby. Výzkumnou otázkou je, zda představují rodinné skupinové konference vhodný a efektivní způsob řešení kriminality mládeže.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info