Informace o projektu

Evropské insolvenční právo - aktuální trendy, výzvy a budoucnost (EIP)

Kód projektu
MUNI/A/1135/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Insolvenční řízení představuje efektivní nástroj k realizaci majetkového uspořádání mezi více věřiteli za společným insolventním dlužníkem, prostřednictvím kterého může dojít k překonání krizové situace dlužníka anebo k vyvození nezbytných důsledků v podobě jeho likvidace. Prohlubování svobody ekonomických subjektů provozovat podnikatelskou činnost v rámci vnitřního trhu Evropské unie s sebou nese spolu s expanzí podnikatelských aktivit rovněž rozšíření jejich platební neschopnosti. K zajištění řádného fungování vnitřního trhu Evropské unie bylo v roce 2000 přijato nařízení č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních (dále jen „Nařízení“). Nařízení tvoří právní rámec pro koordinaci nástrojů insolvenčního práva jednotlivých členských států EU. Od roku 2012 se připravovala rozsáhlá revize tohoto předpisu. V roce 2015 byla revize v konečném znění přijata.

České právní prostředí prozatím postrádá publikaci, která by poskytovala stručný rozbor regulace insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem na unijní úrovni. Výstupem navrhovaného specifického výzkumu by byla odborná publikace prezentující právní úpravu obsaženou v Nařízení a prezentace dílčí problematiky oblasti evrospkého insolvenčního práva na konferenci COFOLA 2016. Se zřetelem k nedávno přijaté rozsáhlé revizi Nařízení je aktuálnost tématu a nezbytnost jejího zpracování nepochybná. Navrhovatel specifického výzkumu by při jeho zpracování vycházel ze své dosavadní akademické činnosti, kterou zaměřuje výlučně na oblast mezinárodního insolvenčního práva. Dotčenou problematikou se navrhovatel specifického výzkumu zabývá ve své diplomové a rigorózní práci, jakož i na právnických konferencích (Dny práva, COFOLA International a Olomoucké právnické dny).

Publikace

Počet publikací: 2