Informace o projektu

Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Kód projektu
MUNI/A/1124/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Záměrem navrhovaného projektu doktoranda a školitele je věnovat se základním principům určujícím pro určování náhrady nemajetkové újmy na zdraví a náhrady nemajetkové újmy za duševní útrapy osob blízkých při usmrcení v novém občanském zákoníku. Cílem projektu bude porovnat recentní přístupy v této oblasti v České republice a v zahraničí, konkrétně v Rakousku. Předmětem srovnávání bude nejen rakouská a česká právní doktrína, ale i judikatura; hledány budou shody a rozdíly, analyzovány přístupy atd. Výsledků bádání bude možné využít při řešení dnes dosud ne zcela uspokojivě zodpovězené otázky, jakým způsobem a za použití jakých kritérií lze odškodnit nemajetkovou újmu na zdraví (v Česku ve smyslu § 2958 občanského zákoníku) a osob blízkých (§ 2959 občanského zákoníku). Rakouské právo bylo zvoleno záměrně, jelikož zákonodárce vycházel z rakouského zákoníku občanského při formulaci těchto nově nastavených pravidel při rekodifikaci soukromého práva, která nabyla účinnost k 1.1. 2014.

Publikace

Počet publikací: 6