Informace o projektu

Vliv a zájmy v korporaci II (CorpGov2)

Kód projektu
MUNI/A/0850/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Navrhovaný projekt je pokračováním dlouhodobé spolupráce členů realizačního týmu při řešení otázek spjatých s odborným zaměřením doktorských studentů (odpovědného řešitele a člena realizačního týmu) a jejich školitele (odborného garanta). V užším slova smyslu je cílem projektu volně navázat na dřívější vědeckou činnost, jež byla v předešlých letech uskutečněna v rámci projektů „Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu)“ a „Vliv a zájmy v korporaci“. Základním myšlenkovým okruhem předkládaného projektového záměru je zkoumání vlivu a zájmu v obchodní korporaci s důrazem kladeným na vnímání obchodní společnosti jako nexu obligací. Tento pohled na korporaci je v tuzemské právní nauce spíše ojedinělý, přesto se však počíná pozvolna prosazovat. Středem pozornosti navrhovaného projektu je bližší zkoumání vzájemných funkčních vazeb mezi právními vztahy na různých úrovních obchodní korporace (vnějších, či vnitřních). Nutným východiskem těchto úvah je mezioborově pojaté ekonomické pozadí teorie firmy, které je aplikováno na legislativní koncepci obchodních korporací. V širším slova smyslu pak lze řešení projektového záměru chápat jako základ pro další (budoucí) zkoumání korporátní problematiky ve vazbě na jiná právní odvětví, zejména na právo daňové či mezinárodní právo soukromé. Konkrétním výstupem vědecké činnosti budou publikace v odborných periodicích a příspěvky na odborných fórech.

Publikace

Počet publikací: 4