Informace o projektu

Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací (SysVazKorp)

Kód projektu
MUNI/A/0830/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Plánovaný projekt úzce navazuje na dvoufázovou sérii úspěšně realizovaných projektových záměrů Vlivy a zájmy v korporaci I. a II. z loňského a předloňského roku. Předešlé projekty specifického výzkumu byly zaměřeny na vnitřní mechanismy správy kapitálových obchodních společností. Předkládaný projekt již opouští úzkou materii corporate governance a zkoumá širší rámec zařazení regulace obchodních společností jak v rámci úpravy právnických osob, tak v systému základních obligačních a věcněprávních institutů soukromého práva.

Pro úzkou provázanost s přechozími realizovanými projekty specifického výzkumu bylo zachováno (a dílčím způsobem rozšířeno) personální sestavení řešitelského týmu, který byl sestaven z osob dlouhodobě zaměřených na danou problematiku, které též při řešení předmětných otázek úzce spolupracují, neboť jde o školitele (odpovědný řešitel) a jeho tři studenty doktorského studijního programu (členové realizačního týmu) spolu s akademickým pracovníkem, který se podílel již na předešlých fázích projektu (čtvrtý člen realizačního týmu).

Základním myšlenkovým okruhem předkládaného projektového záměru je zkoumání těch právních institutů spojených s regulací kapitálových obchodních společností, které však mohou mít systematický přesah do úpravy nepodnikatelských právnických osob jak korporátního tak fundačního charakteru (např. využitelnost pravidla podnikatelského úsudku, či umožnění podávání derivativních žalob). Z druhé strany mají být předmětem zkoumání i ty instituty, které přesahují korporační rámec regulace a plně se v nich projevuje jejich obligační či věcněprávní základ (typicky interpretace zakladatelského právního jednání, deliktní základ vztahů mezi členy podnikatelských seskupení, zvláštnosti dispozic s podílem atd.) V souhrnu se tak jedná o zkoumání „hraničních“ oblastí kapitálových obchodních společností, jakožto zvláštní formy právnických osob. Společným jmenovatelem dílčích témat zahrnutých do plánovaného projektu je hledání hranice komercializace právnických osob, stejně jako pomyslného předělu mezi regulací obvykle chápaných korporátních institutů prostřednictvím nástrojů obligační či věcněprávní povahy. Konkrétním výstupem vědecké činnosti budou publikace v odborných periodicích a příspěvky na tematicky odpovídajících odborných fórech.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další