Informace o projektu
New Public Governance, co-production and hybridity phenomenon

Kód projektu
MUNI/A/1018/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Prebiehajúca transformácia horizontálnych medzisektorových väzieb pri poskytovaní verejných služieb je diskutovanou témou nielen v anglo-saskom prostredí. New Public Governance, co-production a hybridizácia sú vysoko aktuálnym a doposiaľ dostatočne neprebádaným fenoménom i v (post-)tranzitívnych ekonomikách. Existencia mixu poskytovateľov verejných služieb a rôznych hybridných modelov prináša nové problémové otázky vyžadujúce systémové riešenia v teoretickej i praktickej rovine. Tie budú predmetom skúmania projektu zameraného na podporu dielčích výskumných zámerov, v rámci ktorých študenti doktorského a magisterského štúdia realizujú výskum pod vedením svojich školiteľov a ďalších akademických pracovníkov zapojených do projektu v roli mentorov a supervízorov. Relatívne široké spektrum výskumných tém zodpovedá aktuálnym trendom v oblasti výskumu verejného a neziskového sektora. Na ich riešení sa podieľajú študenti a akademici z Katedry verejnej ekonómie a Katedry aplikovanej matematiky a informatiky. Integrálne uchopenie daných tematických okruhov prostredníctvom parciálnych výskumov riešených v rámci diplomových a dizertačných prác napomôže tímu v danom zložení pri tvorbe návrhu budúceho spoločného vedecko-výskumného zámeru (napr. GAČR, TAČR, Interreg a pod.). Transfer vedomostí a skúseností od senior researcherov k začínajúcim výskumníkom prispeje k zvýšeniu motivácie študentov doktorského i magisterského stupňa štúdia k ďalšiemu bádaniu, ako i publikovaniu výsledkov realizovaných dielčich štúdií.

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info