Informace o projektu

CERIT ++

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000684
Období řešení
3/2018 - 3/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt napomáhá realizovat dlouhodobé strategické aktivity v oblasti ICT na Masarykově univerzitě a je určen pro doplňkovou ERDF a ESF výzvu OP VVV plánovanou MŠMT na rok 2018 a pro Národní investiční program: Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Projekt využívá nastavení a zkušenosti získané úspěšným získáním projektu SIMU+ v totožných výzvách v roce 2017.

Projekt je součástí dlouhodobého robustního synergického konceptu CERIT pro podporu výzkumu, aplikací a inovací v ICT vytvářeného od roku 2009 na Masarykově univerzitě. V úzké návaznosti na předchozí aktivity a činnost vlastních výzkumných center a laboratoří a aplikační spolupráci s firmami působícími ve vědeckotechnickém parku CERIT Science Park je projekt zaměřen na vytvoření systémového integrujícího absorpčního rámce pro zvýšení kvality řízení, zkvalitnění vzdělávací činnosti, zvýšení relevance pro trh práce a připravenost infrastrukturních a materiálových podmínek v oblasti Informačních a komunikačních technologií (ICT).

Cílem projektu je přispět k významnému posílení Masarykovy univerzity jako špičkové vzdělávací instituce v ČR reorganizací výuky v oblasti ICT i inovativním využitím ICT jako podpůrného prostředí pro výuku v dalších oblastech zájmu MU.

Zaměření projektu do ICT představuje klíčovou oblast pro implementaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020 (RIS JMK), která informační a komunikační technologie řadí mezi Generické znalostní domény (KETs/GPTs). Návaznost na Regionální inovační strategii JMK je popsána v části A4: Cíle projektu, cílová skupina a potřebnost projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info