Informace o projektu

Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení

Kód projektu
MUNI/A/1049/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Informace potřebné k objasnění skutkového základu věci získává soud v civilním řízení především dokazováním. V rámci něj rekonstruuje děje, které se odehrály v minulosti a na nichž nebyl soudce přímo účasten. Zprávy o skutečnostech významných pro posouzení věci tak soudce získává zprostředkovaně od osob, z listin či elektronických dokumentů nebo z předmětů ohledání. Tomu může bránit řada překážek. Třetí osoby nemusí jevit ochotu dobrovolně se dostavit k soudu a podat svědectví či se dostavit ke znalci, vydat listiny, jež mají u sebe, nebo umožnit soudu ohledat předmět, který mají ve své moci. Poskytování soudní ochrany, která je každému garantována jako veřejné subjektivní právo, však nemůže být závislé na ochotě či neochotě třetích osob spolupracovat při dokazování. Proto se v současné procesualistice obecně uznává, že žádný civilní řád soudní se neobejde bez pravidel, která stanoví třetím osobám povinnost k poskytnutí součinnosti při dokazování (např. Fasching, H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vydání. Wien : MANZ, 1990, s. 491). Tato povinnost však nemůže být bezbřehá, nýbrž musí respektovat legitimní zájmy třetích osob. Nalezení rovnováhy mezi zájmem na objasnění skutkového stavu (celospolečenským zájmem na poskytování soudní ochrany) a zájmy třetích osob je obtížné a v civilních řádech soudních platných v různých dobách a na různých místech velmi odlišně upravené.
Cílem projektu je nalézt optimální podobu:
1) povinnosti třetích osob k součinnosti (spolupráci) při dokazování, tj. vymezit, za jakých předpokladů taková povinnost v souvislosti s jednotlivými důkazními prostředky vzniká;
2) práva či povinnosti třetích osob součinnost odepřít, tj. stanovit, kdy z důvodu ochrany vlastních zájmů má třetí osoba právo odmítnout součinnost, popř. kdy typicky z důvodu ochrany dalších osob je k odepření součinnosti dokonce povinna.
Výstupem projektu bude jednak konference, jež se bude zabývat klíčovými otázkami nastíněného tématu, jednak monografie, v jejímž rámci bude toto téma zpracováno komplexně.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info