Informace o projektu

Čo robia politici zle? Vybrané problémy verejných financií vo vzťahu k ekonomickému rastu vyspelých krajín sveta (VerFinEkoRast)

Kód projektu
MUNI/A/1131/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt bude nadväzovať na predchádzajúci výskum členov riešiteľského tímu v oblasti skúmania dopadov vybraných problémov verejných financií na ekonomický rast vyspelých krajín sveta (Murín, 2018 a 2016, Zimčík, 2017 a 2016) a na predchádzajúce projekty SV MUNI/A/1139/2017, MUNI/A/1076/2016, a MUNI/A/1055/2015. Konkrétne sa jedná o dopady daňovej politiky a managementu verejného zadlženia. Súčasný stav verejných financií v niektorých vyspelých ekonomikách poukazuje na aktuálnosť a potrebnosť takéhoto výskumu. Výstupmi projektu bude vytvorený súhrn návrhov hospodársko-politických opatrení. Cieľom projektu v oblasti managementu dlhu bude zistiť vplyv zmeny štruktúry verejného dlhu na ekonomický rast krajín OECD a vytvoriť návrh opatrení, ktoré budú prispievať k zlepšeniu stavu bez priamej nutnosti zmeny celkového zadlženia. Naopak, súhrn opatrení daňovej oblasti projektu bude smerovať k optimálnemu riešeniu vysokého zadlženia pomocou vhodného nastavenia štruktúry daní. Ciele budú naplňované pomocou regresných modelov panelových dát krajín OECD.

Publikace

Počet publikací: 3