Informace o projektu

Mapování možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 dle Metodiky 17+

Kód projektu
ROZV/C22/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je vytvořit vnitřní / institucionální metodiku hodnocení výzkumu ve vazbě na vznikající systém národního hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017. MŠMT vydalo Metodiku 2017+ pro hodnocení výzkumných organizací. Pro maximálně efektivní vykazování dat v rámci modulů 3 – 5 navržené metodiky M17+ existuje všeobecný zájem pilotně otestovat její praktickou aplikaci Metodiky 2017+ na vysoké školy různé velikosti a charakteru a poskytnout MŠMT, RVVI a odborné veřejnosti zpětnou vazbu. Projektové aktivity zahrnou v první fázi zpracování upřesňujících definic pro sběr dat a navazující úpravu struktury indikátorů. Ve druhé fázi proběhne pilotní sběr dat a jejich vyhodnocení českými i zahraničními experty. V průběhu projektu proběhnou interní schůzky s MŠMT i otevřené kulaté stoly s technickými VŠ a odbornými platformami. Projekt uzavře celostátní konference, na které budou výstupy představeny odborné veřejnosti.