Informace o projektu

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

Dvacet šest veřejných vysokých škol se společně dohodlo na potřebě rozvoje studijních agend, studijních a s nimi souvisejících informačních systémů, protože na elektronizaci správních agend souvisejících se vzděláváním ve vysokém školství má vliv velké množství legislativních změn (národních a evropských), které školy musejí aplikovat do těchto systémů. Pro rok 2019 se proto veřejné vysoké školy chtějí v tomto projektu zaměřit na rozvoj těch oblastí, které odpovídají Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 a kterými jsou elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia) a plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.
Vysoké školy jsou při správě studia a vzdělávacích procesů v dnešní době plně závislé na svých informačních a komunikačních technologiích, a jako orgán veřejné moci mají povinnosti vyplývající z řady nových národních zákonů, novel či vyhlášek i evropských nařízení. Ty mají jednak vliv na práci s elektronickými dokumenty, ať už v oblasti výkonu pravomoci či při poskytování služeb terciárního vzdělávání, ale také se týkají technologické přístupnosti webových stránek a oblasti ochrany osobních údajů v informačních systémech. V těchto třech oblastech si projekt proto klade za cíl připravit nebo realizovat technická řešení pro postupné vypořádání se s těmito legislativními požadavky. A vytvořená síť dvaceti šesti veřejných vysokých škol je v tomto projektu nesmírně důležitá pro úspěch plánovaných implementací, má za úkol eliminovat rizika a náklady, které vznikají při hledání cest individuálních, a cílí ke snížení administrativy při nasazení těchto řešení do praxe.
Proto si školy daly v projektu za cíl elektronizovat procesy studijní a související agendy v informačních systémech škol včetně elektronického podepisování studijních dokumentů, rozhodnutí a doručování pro cílové skupiny v různých fázích studia, a to až po přípravu na možné vydávání e-diplomu.
Chtějí zajistit připravenost na předávání dat do povinných a dalších registrů. Připravit tyto systémy a agendy na jejich provoz na mobilních zařízeních. Zrevidovat a implementovat revizní stanoviska týkající se ochrany osobních údajů dle aktuální a nové legislativy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info