Informace o projektu

Nástroje ochrany archeologického dedičstva 2 (NOARCH2)

Kód projektu
MUNI/A/1702/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Ochrana kultúrneho a teda aj archeologického dedičstva je verejným záujmom Českej republiky. Archeologické dedičstvo je nenahraditeľnou a pominuteľnou ukážkou našej minulosti, ktorá je dnes právne nedostatočne chránená. Vytrácanie sa archeologických pamiatok je negatívnym následkom ľudských aktivít, ochrana archeologického dedičstva preto v 21. storočí už nemôže pozostávať iba z ochrany hnuteľných hmotných nálezov. Doklady českej minulosti sú dnes ohrozené nie len stavebnou činnosťou, ale aj činnosťou amatérskych hľadačov. Zvýšenú pozornosť a ochranu si preto zaslúžia aj nehnuteľné archeologické nálezy či celé archeologické náleziská a lokality. Mnohé z nich sú dnes prehlásené za kultúrne či národné kultúrne pamiatky, otázna je však napríklad otázka ich vlastníctva či miera ich poškodzovania stavebnou či poľnohospodárskou činnosťou.
Rovnako významné (a dokonca niekedy aj významnejšie) ako samotné nálezy sú aj tzv. nálezové okolnosti, teda informácie sprevádzajúce každý archeologický nálezy. Tie sú pre vedecké bádanie a interpretáciu nálezu či lokality absolútne nepostrádateľné. Vzhľadom na to, že povahou ide o veci nehmotné, je však takmer nemožné ich chrániť. Každý neodborný zásah do archeologického dedičstva preto vytvára nenahraditeľnú škodu.
Cieľom projektu je preskúmať právne možnosti ochrany nehnuteľných a nehmotných archeologických nálezov ako normami verejnoprávnymi, tak aj normami súkromnoprávnymi. Aby mohli byť tieto ciele naplnené, je predovšetkým nutné definovať právny status týchto objektov verejného záujmu. Od neho sa následne môžu odvíjať rozličné prístupy k jeho ochrane. Výsledkom výskumu by mala byť prezentácia aktuálnych nástrojov na ochranu zmienených súčastí archeologického dedičstva a tiež úvahy de lege ferenda ohľadne ďalšieho vývoja právnej úpravy.
Vzhľadom na to, že dôležitou súčasťou ochrany archeologického dedičstva je prevencia, pozornosť bude venovaná aj oznamovacej povinnosti stavebníkov, ktorá samotnú stavebnú činnosť predchádza. Náležité plnenie tejto povinnosti vedie k tomu, aby mohli byť záchranné výskumy vôbec vykonávané, jej časté opomínanie však v praxi vedie k presnému opaku. Dielčím cieľom projektu je preto analyzovať počet chybných, bezchybných či úplne chýbajúcich oznámení a tiež činnosť orgánov v súvislosti s neplnením tejto povinnosti. Výsledky budú porované s informáciami o reálne vykonaných záchranných výskumoch

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info