Informace o projektu

Analýza NTRK signalizace u neuroblastomových linií

Kód projektu
MUNI/C/0026/2021
Období řešení
2/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Neuroblastóm (NBL) je nádor sympatického nervového systému. Pravdepodobnosť vzniku NBL sa líši vzhľadom na vek pacienta, pričom najvyšší počet prípadov je manifestovaný do 18 mesiacov života. U rady pacientov však nastane spontánna regresia nádoru a ten vymizne bez potreby terapie (najčastejšie do 1 roka života). Tumory nepodstupujúce regresiu sú však veľmi rezistentné voči protinádorovej terapii. Diagnóza prebieha pomocou kombinácie laboratórnych testov, rádiografického zobrazenia a patologického vyšetrenia nádoru. Po jej stanovení je každý pacient rozdelený do skupín pomocou systému klasifikácie rizika - INRG (Interantional Neuroblastoma Risk Group). Ten delí pacientov na základe klinických a molekulárnych rizikových faktorov, ktoré majú pomôcť pri výbere nasledujúcej liečby.

Neurotrofínové tyrozínkinázové receptory (NTRK – konkrétne TrkA, TrkB a TrkC) patria medzi tyrozínkinázy a spolu s ich ligandami hrajú rolu pri rozvoji neuroblastómu. Nadmerná expresia génov kódujúcich receptory TrkA a TrkC je podľa doterajších zistení spájaná s lepšou prognózou ochorenia, kým nadmerná expresia génu kódujúceho TrkB receptor je zlým prognostickým znakom a súvisí s častou rezistenciou na protinádorovú terapiu.

Tento projekt je zameraný na analýzu úlohy receptorov pre neurotrofínové tyrozínkinázové receptory (TrkA, TrkB a TrkC) v NBL bunkových líniách a aj ich ligandov, prípadne na ich využitie ako prognostických a terapeutických markerov pri liečbe NBL ochorenia.

V rámci projektu bude detegovaná úroveň expresie a fosforylácie jednotlivých receptorov NTRK v neuroblastómových bunkových líniách na základe, ktorej budú vybrané modelové línie. Bude stanovená aj prítomnosť a expresia ligandov viažúcich sa na spomínané receptory, pre ktoré sú špecifické. Súčasťou projektu bude aj ovplyvnenie nádorových buniek exprimujúcich jednotlivé typy receptorov inhibítormi, ktoré by mali selektívne pôsobiť práve na tieto molekuly a regulovať naväzujúce signálne dráhy. Okrem toho bude analyzovaný aj vplyv zníženia expresie jednotlivých NTRK pomocou siRNA.

Výsledné poznatky by mohli poslúžiť k stratifikácií pacientov na základe expresie NTRK a ich ligandov, rovnako ako na základe citlivosti receptorov ku špecifickým nízkomolekulárnym inhibítorom cielených na NTRK signalizáciu, pridaniu nových
prognostických markerov NBL a v neposlednom rade k zlepšeniu a zefektívneniu liečby NBL.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info