Informace o projektu

Korektivy důvodů pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu dle čl. III Newyorské úmluvy

Kód projektu
MUNI/A/1534/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zaměřuje na vyhodnocení pozice čl. III Newyorské úmluvy ve vztahu k důvodům pro odepření uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů dle čl. V. Pozice čl. V byla po dlouhá léta bez dalšího považována za taxativní výčet důvodů pro odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu. V posledních letech (zejména ze strany soudů USA) je ovšem možné spatřit tendence k uplatnění národních procesních norem nebo doktrín, které v důsledku ospravedlňují odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu nad rámec důvodů explicitně vyjádřených v čl. V. Projekt bude cíleně zaměřen na uplatnění forum non conveniens doktríny jako důvodu pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu ve smyslu čl. III, specificky části „[…] uzná rozhodčí nález za závazný a povolí jeho výkon podle předpisů o řízení, jež platí na území, kde je uplatňován“, zejména s ohledem na implicitní existenci rozšiřujících důvodů pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu nad textaci čl. V, např. promlčecí lhůty. Projekt bude analyticky hodnotit možnost uplatnění daných národních norem nebo doktrín, s ohledem na charakter Newyorské úmluvy jako unifikační mezinárodní smlouvy a závazku smluvních států uznávat a vykonávat cizí rozhodčí nálezy v tzv. „pro-enforcement bias“ režimu. K tomuto bude v projektu přistoupeno k interpretaci Newyorské úmluvy dle norem Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Projekt bude dále rozvíjet, v současné akademické literatuře, rozpracovaný třístupňový aplikační test národních procesních norem nebo doktrín k odmítnutí uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, přičemž zejména třetí krok daného testu bude dále rozpracován s přihlédnutím k existenci autonomní interpretace veřejného pořádku v intencích Newyorské úmluvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info