Informace o projektu

Možnost úhrady víceprací při změnách předmětu díla

Kód projektu
MUNI/A/1277/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V aktuální právní úpravě je nejasné, zda má zhotovitel při změnách předmětu díla právo na úhradu víceprací, pokud nebyly ujednány dopady změn na výši ceny. Pro případ omezení rozsahu díla § 2614 OZ stanovuje, že objednatel zaplatí cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou. Pro případ rozšíření díla však zákon změnu ceny neupravuje. V obchodním zákoníku, z kterého aktuální ustanovení § 2614 OZ vychází, byla změna ceny upravena i pro rozšíření díla, proto někteří autoři dovozují, že zákon tuto otázku nyní ponechává na dohodě stran – nedohodnou-li se strany jinak, nevzniká zhotoviteli právo na úhradu víceprací. Opačný názor z důvodu úplatné povahy smlouvy o díle dovozuje použití obecné úpravy úplaty za plnění dle § 1792 OZ obsahujícího nevyvratitelnou domněnku, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. Uvažovat lze také o dalších variantách řešení (např. uplatnění příslušných ustanovení o bezdůvodném obohacení). Nastíněná otázka v literatuře ani judikatuře doposud nebyla přesvědčivě vyřešena. Relevance tématu spočívá především v četnosti změn, jejichž výskyt je dle literatury ve výstavbových projektech téměř jistý. To je umocněno objemem stavební produkce (ročně se provádí zakázky v hodnotě stovek miliard korun). Cílem tohoto projektu je objasnit možnosti úhrady víceprací vzniklých v důsledku změn předmětu díla a přesvědčivě interpretovat § 2614 OZ, jakož i příslušná ustanovení o bezdůvodném obohacení, příp. nalézt další varianty řešení. Cílem je také nalézt další sporné otázky v rámci vymezeného tématu a poskytnout jejich vhodné řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info