Informace o publikaci

Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy jako důvody jejího odmítání praxí

Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza DRLIČKOVÁ Klára

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží („Úmluva“) není zcela autonomním instrumentem. Použití rozhodného národního práva určeného na základě kolizních norem fóra je v některých otázkách týkajících se kupní smlouvy v režimu Úmluvy nezbytné. Klíčovým ustanovením je v této souvislosti článek 4 Úmluvy, který jednak vymezuje otázky spadající do působnosti Úmluvy a jednak obsahuje demonstrativní výčet otázek, na které Úmluva nedopadá. Jako vyloučené jsou výslovně označeny otázky platnosti a účinku smlouvy na vlastnické právo. A právě těmto dvěma otázkám je věnován tento příspěvek. Cílem příspěvku je analýza otázek platnosti a účinku smlouvy na vlastnické právo jako otázek vyloučených z působnosti Úmluvy. Po obecném vymezení vztahu unifikované úpravy a kolizních norem se budeme nejprve věnovat článku 4 Úmluvy jako celku. Poté budou rozebraný pojmy platnost a účinek smlouvy na vlastnického právo, jejich interpretace a obsah. Snahou příspěvku je poukázat na to, že obsah těchto pojmů není zcela jednoznačný a nelze proto vymezit jasnou hranici mezi autonomním použitím Úmluvy a národním právem.
Související projekty: