Informace o publikaci

Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech

Logo poskytovatele
Autoři

RÁDKOVÁ Vanda KŘOUPALOVÁ Vendula BOJKOVÁ Jindřiška SCHENKOVÁ Jana SYROVÁTKA Vít HORSÁK Michal

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V Západních Karpatech se nachází velké množství prameništních slatinišť různých ekologických typů, která jsou většinou poměrně malá a izolovaná. Tyto biotopy vykazují relativně stálé abiotické podmínky, které jsou spíše homogenní z pohledu vlastností substrátu a vodnosti. Na vybraných lokalitách byly proto studovány dva nejvíce odlišné mesohabitaty (A – tekoucí voda, B – stojatá voda). Na 34 lokalitách byly odebrány kvantitativní vzorky makrozoobentosu a měřeny proměnné prostředí (např. pH, teplota, konduktivita, obsah kyslíku), byly zapisovány vegetační snímky, provedena chemická analýza vody a granulometrická analýza substrátu. Lokality byly vybrány tak, aby byla pokryta celá délka hlavního ekologického gradientu studované oblasti, gradientu minerální bohatosti. Jeho vliv na skladbu společenstev byl již dříve prokázán v případě vegetace, krytenek, malakofauny nebo opaskovců. Pro tuto studii byly vybrány tři taxonomické skupiny – opaskovci (Clitellata), pošvatky (Plecoptera) a pakomárovití (Diptera: Chironomidae), které se liší svými ekologickými nároky a disperzními schopnostmi. Hlavním cílem bylo testovat, zda existují rozdíly v diverzitě taxocenóz mezi hlavními mesohabitaty slatinišť a určit, jakými mechanismy k rozdílům v podobnosti společenstev dochází a zda je utváření společenstev ovlivněno shodnými faktory. Bylo zjištěno, že oba mesohabitaty poskytují příznivé podmínky pro studované taxocenózy, ovšem na abiotické rozdíly mesohabitů reagují taxocenózy různě. Pakomárovití převážně výměnou druhů, pošvatky odlišnou druhovou bohatostí a opaskovci oběma těmito mechanismy. Dominantní vliv na taxocenózu opaskovců má hlavní ekologický gradient oblasti, který v menší míře působí i na pakomárovité, zatímco pošvatky jsou indiferentní. Pro všechny taxocenózy jsou velmi důležité průtokové poměry ovlivňující teplotu vody a obsah rozpuštěného kyslíku a na mesohabitatu se stojatou vodou je důležitý také vliv substrátu. Studie byla financována projektem GAČR P505/11/0779 a MUNI/A/0757/2012.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info