Informace o publikaci

Metodické aspekty analýzy extracelulárních mikroRNA v moči pro účely diagnostiky urologických nádorů

Autoři

HÉŽOVÁ Renata MLČOCHOVÁ Hana PELTANOVÁ Barbora DOLEŽEL Jan POPRACH Alexandr LAKOMÝ Radek SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Nádory močového měchýře, ledvin a prostaty jako nejvýznamnější urologické malignity představují v ČR přibližně 13 % nově diagnostikovaných zhoubných nádorů a podílejí se ze 3 % na celkové populační úmrtnosti. Zatímco v případě karcinomu prostaty je k dispozici účinný sérový biomarker PSA, u renálního či uroteliálního karcinomu žádný podobný biomarker není dostupný. V současné době je velmi moderním přístupem při studiu a klasifikaci solidních nádorů na molekulární úrovni analýza mikroRNA (miRNA). MiRNA jsou krátké nekódující RNA schopné post-transkripčně regulovat expresi více než poloviny genů v lidském genomu, včetně významných onkogenů či nádorových supresorů. Změny expresních profilů miRNA v nádorové tkáni, stejně jako v tělních tekutinách, jsou dnes intenzivně studovány u celé řady nádorových onemocnění včetně urologickcýh nádorů. V posledních 3 letech bylo publikováno několik prací zabývajících se možným využitím miRNA v moči pro účely diagnostiky urologických nádorů. Před použitím močových miRNA jako nové třídy biomarkerů pro onkologickou diagnostiku je ovšem nutné vyřešit celou řadu metodických aspektů jejich analýzy. Hlavním cílem naší práce bylo analyzovat vybrané miRNA (miR-125b, miR-21) v supernatantu moči metodou qRT-PCR na souboru zdravých kontrol a nastavit základní parametry analýzy, stanovit vhodnou endogenní kontrolu a ověřit stabilitu miRNA. Následně byla optimalizována metodika detekce miRNA v moči aplikována ve studiích zaměřených na identifikaci diagnostických biomarkerů u renálního a uroteliálního karcinomu. Výsledky pilotní studie jsou součástí našeho sdělení.