Informace o publikaci

Jazyk Jesliček F. Bridelia

Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy filologické
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova development of Czech language; the Czech language of Baroque period; Czech hymns
Popis Jazyk Jesliček navazuje na vyspělý jazyk památek češtiny konce 16. století. Zásadní hláskové změny, které zasáhly češtinu raného novověku a které umožnily její stylovou diferenciaci (ý > ej, ú- > ou-, é > í a protetické v-), v zásadě odpovídají normě jazyka památek vyššího stylu, která se konstituovala právě na sklonku 16. století. V oblasti morfologické a syntaktické stavby nových písní se projevují vývojové změny, které zasáhly mluvenou češtinu 17. století a do jazyka psané komunikace pronikaly jen pozvolna: stírání rodových rozdílů v nom. pl. adjektivní a zájmenné deklinace, unifikace koncovek instr. pl. adjektiv a zájmen formou -ma, ustalování formy si v dativu bezrodého reflexivního zájmena se, pronikání koncovek složené deklinace do forem singuláru posesivních adjektiv, ustalování 2. os. sg. bys pomocného slovesa kondicionálu, porušování shody u přechodníků, ústup záporového genitivu, konstituování kategorie násobenosti u sloves. Naproti tomu jsou v Jesličkách zachovány jazykové prostředky tradiční, které se drží jako výrazové prostředky jazyka psané komunikace: instr. pl. m. a n. typu pány, městy, koncovka gen. pl. -ův typu pánův, forma 3. os. sg. prezenta atematického slovesa jest, formy préterita typu nesl jest / nesli jsou, užívání antepréterita či záporového genitivu. Symbióza progresivních a tradičních forem v jazyce kancionálu jednak ukazuje, že autor kancionálu usiloval o jazyk vysokého stylu, jednak potvrzuje, že pobělohorští autoři plynule navazovali na jazyk předchozí epochy a tvořivě ho rozvíjeli, dobře si uvědomujíce funkční pestrost jazykových prostředků. Jazyk Jesliček obsahuje jen minimum bezpečně nářečních anebo potenciálně nářečních jevů. Většina z nich je lokalizovatelná do oblasti středních a východních Čech.
Související projekty: