Informace o publikaci

Vybrané koreláty uplatňovaných výchovných stylů a sebehodnocení děti s poruchami chování a emocí

Autoři

BUREŠOVÁ Iva KLEMENTOVÁ Kateřina

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výzkumným cílem studie bylo prozkoumat vzájemné souvislosti mezi uplatňovanými způsoby výchovy v rodině a sebehodnocením dospívajících s poruchami chování a emocí. Příspěvek pojednával o problematice poruch chování a o vývojových úkolech období dospívání. Dále se zabýval konceptem rodinné výchovy, jejími dysfunkcemi a současnými trendy, sebehodnocení, jeho zdrojům, aspektům i poruchám. Výzkumná část byla zaměřena na analýzu vztahu mezi uplatňovanými způsoby výchovy v rodině, resp. emočním vztahem k dítěti a výchovným řízením, a sebehodnocením dětí s poruchami chování a emocí. Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvantitativní výzkumný design, realizovaný prostřednictvím jednorázového dotazníkového šetření, ke kterému byla využita Rosenbergova sebehodnotící škála a Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině od Čápa a Boscheka. Výzkumného šetření, které proběhlo v zařízeních ústavní péče pro děti a mládež s poruchami chování, se účastnilo 88 dospívajících ve věku od 12 do 18 let. Z výzkumu vyplývá, že děti s poruchami chování dosahují nižších hodnot v úrovni sebehodnocení než běžná populace. Výsledky také prokázaly souvislosti mezi percipovaným způsobem výchovy v rodině a úrovní sebehodnocení. Diskutovány byly možné příčiny těchto zjištění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info