Informace o publikaci

Hmyz prameništních slatinišť: individuální odpovědi druhů na hlavní gradienty prostředí

Logo poskytovatele
Autoři

RÁDKOVÁ Vanda SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška KŘOUPALOVÁ Vendula HORSÁK Michal

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Předcházející studie prokázaly, že variabilita hmyzu na prameništních slatiništích v Západních Karpatech je téměř výhradně výsledkem působení lokálních podmínek prostředí. Utváření druhové skladby studovaných společenstev bylo ovlivňováno hlavně minerální bohatosti vody, stálostí průtokových podmínek a složením substrátu. Působení významných gradientů prostředí na různé skupiny vodních bezobratlých na prameništích je dnes poměrně dobře prozkoumáno, ovšem dosud nikdo se nezabýval otázkou, jak tyto faktory ovlivňují populace konkrétních druhů. Vybrali jsme proto šest na sobě nezávislých proměnných (Ca2+ + Mg2+, průtok, teplota vody, obsah organického a anorganického substrátu a průměrná červencová teplota) a analyzovali jejich vliv na výskyt a abundanci 34 druhů, které se na slatiništích v Západních Karpatech vyskytují nejčastěji (3 druhy pošvatek, 9 druhů chrostíků a 22 druhů dvoukřídlých; frekvence >= 25 lokalit z 59 zkoumaných). Tyto druhy nejvíce reagovaly na průtokové podmínky (14 druhů), přičemž pro specialisty (tj. druhy vázané na slatiniště) byla důležitá teplota vody, zatímco generalisté (tj. druhy běžně obývající i okolní vodní biotopy) byli vázáni spíše na průtok. Minerální bohatost vody ovlivňovala 9 druhů, především specialistů, 6 druhů bylo ovlivněno červencovou teplotou a 4 druhy pakomárů reagovaly na obsah anorganického substrátu. Žádný signifikantní vliv lokálních podmínek prostředí pak nebyl zjištěn u 11 druhů, převážně chrostíků. Studované druhy byly klasifikovány do 5 skupin podle jejich individuálních odpovědí na zkoumané faktory. Tyto výsledky přinášejí první poznatky o individuálních odpovědích druhů slatinišť na hlavní faktory prostředí a také zjištění, že populace značné části druhů na lokální podmínky prostředí nereagují a stanovení faktorů, které jejich populace ovlivňují, není jednoduché. Studie byla financována projektem GAČR (P505/11/0779).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info