Informace o publikaci

Zevní fixace zlomenin distálního radia

Autoři

SUCHOMEL Radek VESELÝ Radek TRÁVNÍK Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Úrazová chirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova distal radius fracture; external fixation
Popis CÍL PRÁCE: Autoři rozebírají možnosti a indikace k ošetření zlomenin distálního radia zevní fi xací, prezentují vlastní soubor pacientů ošetřených v Úrazové nemocnici Brno zevním fi xátorem pro zlomeninu distálního radia. MATERIÁL A METODIKA: V letech 2009-2011 jsme v Úrazové nemocnici v Brně ošetřili zevní fi xací zlomeninu distálního radia u 45 pacientů. Jednalo se o 17 žen a 28 mužů, průměrný věk 54,9 let. Funkční stav byl hodnocen skórovacím systémem dle Gartlanda a Werleye. U zlomeniny typu 23C3 dle AO jsou výsledky léčby u pacientů ošetřených zevní fixací porovnány s výsledky pacientů ošetřených LCP dlahou. VÝSLEDKY: V daném souboru jsme zaznamenali výborný funkční výsledek u pěti pacientů, dobrý a uspokojivý výsledek u 32 pacientů, a špatný výsledek u šesti pacientů. Z komplikací jsme zaznamenali track-pin infekt v pěti případech, algodystrofi cký syndrom ve dvou případech a příznaky dekompenzace syndromu karpálního tunelu ve třech případech. Ztráta primární korekce byla pozorována u sedmi pacientů, u tří pacientů bylo nutno řešit symptomatický ulnokarpální impingement abreviační osteotomií ulny. ZÁVĚR: Použití zevní fi xace u zlomenin distálního radia je metodou volby k ošetření otevřených zlomenin vyššího stupně a při řešení infekčních komplikací či kompartment syndromu. Alternativním řešením je pak užití zevní fi xace u zlomenin s rozsáhlou kominucí kloubní plochy. Pro dobrý výsledek je nezbytné systematické ambulantní doléčení takto ošetřených zlomenin.