Informace o publikaci

Realita konceptu a iluze reality: Ke kritickému založení Adornovy sociologie

Autoři

NOVÝ Martin

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola prozkoumává Adornovo konceptuální pochopení „společnosti“. Pro Adorna není společnost prázdným a abstraktním pojmem bez specifického sociálního obsahu, nýbrž kategorií, kterou je třeba nahlížet jako určitý kontext existujících předpokladů procesu, v jehož rámci utváří člověk sebe sama. Po stručné diskuzi Adornova příspěvku k debatě o pozitivismu se naše pozornost obrací k jeho analýze ekonomického procesu. V Adornově díle se lze setkat s množstvím kontemplací, fragmentů a úvah o dehumanizující logice tržní směny, avšak nejvalidnější materiál pro celistvou rekonstrukci jeho myšlení o tomto tématu lze nalézt v jeho přednáškách z roku 1968. Provedená analýza přesvědčivě odhaluje marxistické jádro Adornova pochopení ekonomických abstrakcí a z nich povstávající kritiku ekonomického fetišismu. Adorno následuje Marxovu expozici kategorií v Kapitálu, přičemž však poněkud opomíjí Marxův centrální pojem hodnoty. Podle Adorna vedl sociální a ekonomický vývoj vyspělých kapitalistických společností po druhé světové válce k úzkému provázání kapitalistického státu s tržní ekonomikou. Tato nová společenská skutečnost problematizovala relevanci kategorie hodnoty – stejně jako kapitalistickou racionalitu jako takovou. Ve světle vývoje, který probíhá od 70. let dosud, se však Adornovo odmítnutí kategorie hodnoty zdá poněkud ukvapeným.
Související projekty: