Informace o publikaci

Zaniklý středověký rybník u Střítěže v kontextu osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve vrcholném středověku

Autoři

PETŘÍK Jan DEJMAL Miroslav BAJER Aleš HRÁDEK Mojmír KOČÁR Petr LISÁ Lenka PETR Libor PRIŠŤÁKOVÁ Michaela VÁGNER Michal

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje zaniklý středověký rybník, který byl již v 90. letech objeven na katastru obce Střítěž, která leží v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny, v povodí Bukovského potoka. Zkoumané těleso hráze a sedimenty rybníku přinesly nejen informace ke stavbě samotné, ale podařilo se získat informace k širšímu osídlení okolní krajiny ve středověku. Archeologické a historických prameny v kombinací s geoarcheologickým a paleoekologickým výzkumem sedimentů přispívají k poznání průběhu osidlování regionu ve vrcholném středověku. Mimo vlastní sedimenty vyplňující vnitřní část rybníka byly zkoumány také fluviální sedimenty údolní nivy a aluviální kužely při ústí bočních údolí. Ze získaných dat vyplývá, že antropogenní aktivity v údolí Bukovského potoka můžeme datovat nejpozději od 12. století, přičemž vlastní rybník byl vybudován pravděpodobně ve století 13. a existoval pravděpodobně až do 17. století. Ve středověku se zde nacházel bukovo-jedlový les, který byl postupně intenzivně exploatován. Akrece výplavových kuželů ve středověku souvisí zřejmě s odlesněním a meteorologickými výkyvy.