Informace o publikaci

Žákovské korpusy a jejich data

Autoři

KOČAŘOVÁ Barbora

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Do dnešního data vznikla řada korpusových projektů zaměřených na výzkum druhého jazyka včetně češtiny jako cizího jazyka. Nicméně se ukázalo, že jen velmi málo z nich splňuje kritéria budování jazykových korpusů. Diskutována je zejména velikost korpusu, autentičnost dat a vybraný vzorek mluvčích. Data pocházejí z jazykové výuky z řízených cvičení, která nesplňují podmínku autentičnosti (doplňování do vět, reprodukce řečeného aj.), a pouze od mluvčích, se kterými jsou učitelé v kontaktu. Dochází tak k jistému napětí mezi pricipy korpusové lingvistiky a možnostmi jazykového vzdělávání. V příspěvku nastíníme možné řešení, které by toto napětí eliminovalo.
Související projekty: