Informace o publikaci

Liší se společenstva epifytických mechorostů na dubech v oblastech s různou mírou imisní zátěže?

Autoři

PROCHÁZKOVÁ Jana MIKULÁŠKOVÁ Eva HÁJEK Michal

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Epifytické mechorosty jsou díky svým vlastnostem dobrými bioindikátory. Dostatečně zkoumán však dosud nebyl bioindikační potenciál jejich společenstev. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak je struktura epifytických společenstev na dubech v ČR ovlivněna imisním zatížením, zda obsah dusíku ve stélce mechu koreluje s obsahem látek v ovzduší a pH borky a jestli je druhové složení společenstev ovlivněno reakcí borky. Mechorosty byly zkoumány v klimaticky podobných územích, která se lišila mírou imisního zatížení. Data z terénního výzkumu byla doplněna o údaje z map a výsledky chemických analýz. Znečištění ovzduší mělo průkazný vliv na strukturu společenstev epifytických mechorostů. Pouze v územích s nízkou mírou imisní zátěže byla zaznamenána jasně vyhraněná společenstva; společenstva z více znečištěných oblastí postrádala diagnostické druhy. Na lokalitách s nižší koncentrací polutantů v ovzduší se častěji vyskytovaly citlivé druhy mechorostů. Obsah dusíku ve stélce mechu odebraného na jednotlivých lokalitách odpovídal míře modelové koncentrace NO2 v ovzduší. Koncentrace sledovaných polutantů v ovzduší neměla přímý vliv na pH borky stromů. Epifytická společenstva byla ovlivněna reakcí borky, přičemž citlivé druhy mechorostů preferovaly stromy s vyšším pH. Z výsledků výzkumu je patrné, že společenstva epifytických mechorostů na dubech v ČR jsou ovlivněna mírou znečištění ovzduší. Pouze společenstva z málo imisně zatížených oblastí jsou jasně popsatelná a obsahují citlivé druhy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info