Informace o publikaci

Vývoj podzemního odtoku ve východní polovině ČR

Autoři

VANÍČEK Petr CHROUSTOVÁ Kateřina BÍZOVÁ Josefína ŘÍČKA Adam

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Maillet's method; effective infiltration; baseflow estimation; eastern part of CR; hydrograph separation
Popis V souvislosti s často diskutovaným tématem klimatických změn a jejich dopadu na vývoj zásob jak povrchových, tak i podzemních vod byl na 10 lokalitách situovaných ve východní polovině České republiky posouzen vývoj podzemního odtoku v letech 2006 až 2015 (na dvou lokalitách 1994-2016). Šest lokalit se nachází v prostředí krystalinických hornin (strážecké moldanubikum, orlicko-sněžnické krystalinikum) a čtyři lokality v prostředí sedimentárních hornin (vídeňská pánev, flyšové pásmo Ždánického lesa, vysokomýtská a ústecká synklinála). Vývoj podzemního odtoku byl zhodnocen na základě dat o kolísání vydatnosti pramenů a průtoku ve vodních tocích poskytnutých z měrných stanic ČHMÚ. Vývoj doplňování zásob podzemních vod v povodí sledovaných pramenů byl stanoven, z jejich týdenních vydatností, Mailletovou rovnicí. Vývoj podzemního odtoku z povodí vodních toků byl určen automatickou separací hydrogramu programem PART (USGS), jehož vstupními daty byly průměrné denní průtoky. Ve většině povodí byl zjištěn klesající trend ve vývoji odtoku podzemních vod. Míra poklesu těchto trendů se u jednotlivých povodí lišila z důvodů rozdílné topografie, nadmořské výšky či geologické stavby. Jedinou výjimkou bylo povodí pramene nacházejícího se ve flyšovém pásmu Ždánické jednotky. Výsledky této práce tedy ukazují, že klesající trend podzemního odtoku je zřejmě spjat s poklesem trendu srážkových úhrnů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info