Informace o publikaci

Pojetí literární výchovy v kurikulu české základní školy druhé poloviny dvacátého století

Autoři

ZÍTKOVÁ Jitka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kształcenie Językowe
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://kj.sjol.eu/category/-614
Doi http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).6
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova literary education; curriculum; aims; content; methods of literary education; tendencies to stability; changes of curriculum and their specification
Popis Článek má výzkumný historicko-srovnávací charakter. Zabývá se analýzou a komparací pojetí literární výchovy jako složky výuky mateřského jazyka v učebních osnovách české základní školy druhé poloviny 20. století s přihlédnutím k předchozímu i aktuálnímu stavu kurikula. V článku je samostatně sledováno pojetí cílů, obsahu a metod literární výchovy v kurikulu v jednotlivých etapách jeho vývoje. Jsou vymezeny základní tendence v pojetí těchto didaktických kategorií během sledovaného období. Jako tendence ke stabilitě je označena mj. přítomnost tradičních cílových okruhů (vědomostí, dovedností, schopností, vedení k zájmovému čtenářství a proměňující se cíle výchovné), přítomnost tří základních oblastí obsahu (četba a poznatková složka, dovednosti a další kulturní podněty), ale zároveň jejich řešení výčtem činností bez explicitního rozlišování oblastí a jejich specifik, přítomnost metodického jádra v přímé práci s texty. Mezi nejvýraznější proměny a posuny patří zejména snižování míry ideologického zatížení osnov po jeho zánik, postupné zpřesňování terminologie, ale bez dostatečného definování pojmů, zestručňování osnov apod. Ve svých proměnách osnovy literární výchovy odrážely jak společensko-politické změny, tak jejich důsledky.